Thông báo

Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2020-2022

21/10/2021

Ngày 17 tháng 9 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1799/QĐ-BTNMT Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2020-2022 như sau:

                                                            BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 2664/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2020-2022;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường,

                                                             QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2020-2022 được ban hành theo Quyết định số 2664/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 11 năm 2020 như sau:

1. Rút khỏi kế hoạch 02 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, gồm:

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước;

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi nhựa trong sản phẩm, hàng hóa.

2. Bổ sung 01 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải.

3. Điều chỉnh tên và thời gian hết thúc cho các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Pháp chế, Hợp tác quốc tế; Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, các tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.                                                                                                                                                 KT. BỘ TRƯỞNG

                                                                                                                                 THỨ TRƯỞNG

                                                                                                                                        (đã ký)

                                                                                                                                   Võ Tuấn Nhân