Thông báo

Thẩm tra 02 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực viễn thám

25/10/2021

Ngày 19/10/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp thẩm tra hồ sơ dự thảo TCVN do Cục Viễn thám quốc gia biên soạn gồm:

+ TCVN-1:2021 Viễn thám quang học đa phổ - ảnh viễn thám độ phân giải cao - Phần 1: Sản phẩm ảnh viễn thám các mức từ mức 1A, 2A, 3A, 3B - Yêu cầu kỹ thuật; 

+ TCVN-1:2021 Viễn thám quang học đa phổ - siêu dữ liệu viễn thám - Phần 1: Dạng ảnh thô, sản phẩm ảnh mức 2A, 3A và 3B - Yêu cầu kỹ thuật. 

Kết quả thẩm tra như sau:

1. Hồ sơ dự thảo TCVN do Cục Viễn thám quốc gia gửi đề nghị thẩm tra đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 127/2007/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 78/2018/NĐ-CP.

2. Đơn vị soạn thảo đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục xây dựng quy chuẩn kỹ thuật được quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP; Thông tư 26/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật và Quyết định số 1677/QĐ-BTNMTngày 05 tháng 7 năm 2019 ban hành Quy chế quản lý hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Hội đồng thẩm tra xem xét hồ sơ dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; sự tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục, yêu cầu nghiệp vụ xây dựng; sự phù hợp của các căn cứ dùng để xây dựng ; nội dung dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia và đánh giá khả năng áp dụng theo quy định hiện hành. Nhất trí chuyển Bộ Khoa học và Công nghệ để thẩm định sau khi hoàn thiện.