Thông báo

Thẩm tra 05 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường

25/10/2021

Ngày 21-22/8/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp thẩm tra hồ sơ dự thảo QCVN do Tổng cục Môi trường biên soạn gồm:

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất;

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển;

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất.

Kết quả thẩm tra như sau:

1. Hồ sơ dự thảo QCVN do Tổng cục Môi trường gửi đề nghị thẩm tra đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 127/2007/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 78/2018/NĐ-CP.

2. Đơn vị soạn thảo đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục xây dựng quy chuẩn kỹ thuật được quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP; Thông tư 26/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật và Quyết định số 1677/QĐ-BTNMTngày 05 tháng 7 năm 2019 ban hành Quy chế quản lý hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3.Tuân thủ các yêu cầu nghiệp vụ xây dựng QCVN: Bố cục nội dung của dự thảo QCVN tương đồng với các QCVN về môi trường đã ban hành; Bố cục, hình thức của QCVN tuân thủ theo các quy định tại Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.

4. Các căn cứ kỹ thuật, tài liệu viện dẫn phù hợp. Các nội dung của 05 dự thảo QCVN về chất lượng môi trường được sửa đổi theo định hướng hội nhập quốc tế, tham khảo các quy định của Tổ chức Y tế Thế giới; các nước: Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ và các nước trong khu vực (Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philipines); lấy quy định của Hàn Quốc làm căn cứ đối chiếu so sánh. Giá trị các thông số còn được xác định dựa trên số liệu quan trắc thực tế tại Việt Nam trong những năm từ 2013 đến nay.

5. Tổ thẩm tra lưu ý một số điểm cần chỉnh sửa chi tiết cho từng QCVN. Nhất trí chuyển Bộ Khoa học và Công nghệ để thẩm định sau khi hoàn thiện.