Thông báo

Thông báo áp dụng định mức xây dựng dự toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ tham gia tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân năm 2024

12/07/2023

Tiếp theo các Thông báo số: 346/TB-BTNMT ngày 27 tháng 6 năm 2023; 348/TB-BTNMT ngày 28 tháng 6 năm 2023; 349/TB-BTNMT ngày 28 tháng 6 năm 2023; 353/TB-BTNMT ngày 29 tháng 6 năm 2023; 356/TB-BTNMT ngày 29 tháng 6 năm 2023; 360/TB-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2023 về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo việc áp dụng định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ tham gia tuyển chọn theo các Thông báo nêu trên thực hiện theo Quyết định số 1849/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp cơ sở thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo để các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn biết và thực hiện./.