Thông báo

Thông báo Họp Hội đồng nghiệm thu, đánh giá đề tài KHCN mã số TNMT.2017.03.03

12/01/2021

1. Thông tin chung:

- Tên đề tài: Xác lập cơ sở khoa học để đánh giá triển vọng quặng wolfram (sheelit) và khoáng sản đi kèm khối Sông Chảy.

- Mã số: TNMT.2017.03.03.

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. La Mai Sơn.

- Tổ chức chủ trì: Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: 2017 - 2020.

2. Mục tiêu: 

2.1. Mục tiêu tổng thể: Khoanh định các khu vực có triển vọng quặng wolfram (sheelit) và khoáng sản đi kèm tại khối Sông Chảy.

2.2. Mục tiêu cụ thể: Nghiên cứu làm rõ đặc điểm, điều kiện thành tạo, nguồn gốc, cấu trúc và hoạt động magma khống chế quặng hóa wolfram (sheelit) khối Sông Chảy; xác lập quy luật phân bố quặng hóa, thành lập các bản đồ khoanh định các khu vực có triển vọng quặng wolfram (sheelit) và khoáng sản đi kèm vùng nghiên cứu.

3. Nội dung nghiên cứu:

3.1- Tổng quan về quặng hóa wolfram (sheelit) trên thế giới, khối Sông Chảy và vùng lân cận;

3.2- Nghiên cứu phân chia các loại hình quặng hóa sheelit có mặt trong vùng nghiên cứu dựa trên những nghiên cứu về các yếu tố vây quanh quặng, đặc điểm quặng hóa, nguồn gốc dung dịch tạo quặng, điều kiện thành tạo quặng hóa, nguồn gốc và thời gian tạo quặng;

3.3- Nghiên cứu mối quan hệ giữa hoạt động magma và tạo khoáng, bối cảnh kiến tạo khu vực khống chế hoạt động magma-sinh khoáng;

3.4- Nghiên cứu cấu trúc khống chế quặng hóa và xác lập mô hình địa chất địa vật lý cho quặng sheelit và khoáng sản đi kèm tại khối Sông Chảy;

3.5- Xác lập tiền đề, dấu hiệu tìm kiếm quặng sheelit khối Sông Chảy, khoanh định những khu vực có triển vọng phục vụ công tác điều tra địa chất về khoáng sản trong khu vực.

4. Tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo:

Các kết quả của đề tài còn có thể mở rộng cho nghiên cứu các đối tượng khoáng sản khác trong khu vực và trên toàn quốc.

5. Sản phẩm:

5.1- Bản đồ qui luật phân bố và phân vùng triển vọng quặng sheelit và khoáng sản đi kèm tại khối Sông Chảy tỷ lệ 1/250.000;

5.2- Bản đồ cấu trúc khống chế quặng sheelit và khoáng sản đi kèm tỷ lệ 1/25.000 các khu vực có triển vọng;

5.3- Mô hình địa chất-địa vật lý quặng hóa quặng sheelit và khoáng sản đi kèm tại khối Sông Chảy;

5.4- Báo cáo tổng hợp kết quả của Đề tài;

5.5- 02 Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế;

5.6- 01 Bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước;

5.7. Hỗ trợ đào tạo 01 tiến sĩ và 01 thạc sĩ.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

Kết quả nghiên cứu có thể được chuyển giao trực tiếp cho các đơn vị trong Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản và các trường đào tạo có chuyên nghành địa chất và khoáng sản để phục vi\ụ công tác nghiên cứu, điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản. Phương thức chuyển giao là chuyển giao trọn gói.

7. Thời gian và địa điểm Họp Hội đồng: 

- Thời gian họp dự kiến: ngày 29/01/2021.

- Địa điểm: phòng 1010 nhà A, Bộ Tài nguyên và Môi trường.