Thông báo

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng hướng dẫn kỹ thuật nhận chìm ở biển”.

14/06/2021

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ do Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chủ trì thực hiện, nhiệm vụ "Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng hướng dẫn kỹ thuật nhận chìm ở biển”. Mã số TNMT.2017.06.17. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Bá Quỳ

Thực hiện Quyết định số 931/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng hướng dẫn kỹ thuật nhận chìm ở biển”. Mã số TNMT.2017.06.17. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Bá Quỳ do Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chủ trì thực hiện. Hội đồng dự kiến họp vào 14h00 ngày 14 tháng 6 năm 2021. Hình thức họp: Trực tuyến.

Đề tài  "Nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng hướng dẫn kỹ thuật nhận chìm ở biển" được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 2239/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 7 năm 2018. Thời gian thực hiện: tháng 6/2018 - tháng12/2020

Đề tài thực hiện 03 mục tiêu: (1) Nghiên cứu, đánh giá được thực trạng hoạt động nhận chìm ở biển; (2) Cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng hướng dẫn kỹ thuật nhận chìm ở biển; (3) Dự thảo hướng dẫn kỹ thuật xây dựng báo cáo dự án nhận chìm.

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã nộp đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông tư 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.