Thông báo

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ TNMT.2017.06.04 do Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chủ trì thực hiện.

03/06/2021

Thực hiện Quyết định số 943/QĐ-BTNMT  ngày 7 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ TNMT.2017.06.04 "Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng quy định nội dung, phương pháp, quy trình, tiêu chí đánh giá mức độ tổn thương tài nguyên - môi trường biển (áp dụng thử nghiệm cho một vùng trọng điểm)"

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Nguyễn Thạch Đăng.

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện nghiên cứu biển và hải đảo - Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Hội đồng tổ chức họp nghiệm thu vào ngày 4 tháng 6 năm 2021 với hình thức trực tuyến.

Nhiệm vụ TNMT.2017.06.04 "Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng quy định nội dung, phương pháp, quy trình, tiêu chí đánh giá mức độ tổn thương tài nguyên - môi trường biển (áp dụng thử nghiệm cho một vùng trọng điểm)" đã nộp đầy đủ các sản phẩm, hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy chế quản lý hoạt động KH&CN của Bộ TN&MT.

Sản phẩm của đề tài bao gồm: Các báo cáo chuyên đề; Báo cáo áp dụng thử nghiệm đánh giá mức độ tổn thương tài nguyên - môi trường biển vịnh Tiên Yên - Quảng Ninh; Báo cáo về nội dung quy định về nội dung, phương pháp, quy trình, tiêu chí đánh giá mức độ tổn thương tài nguyên - môi trường biển; Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài; 02 bài báo được đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước.