Thông báo

Thông báo họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ mã số TNMT.2021.02.08

27/05/2021

Thực hiện Quyết định số 921/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 05 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021. B Vụ Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức Họp hội đồng tư vấn giao trực tiếp cho nhiệm vụ "Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bộ tiêu chí và xác định các khu vực nhạy cảm về trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam; Mã số: TNMT.2021.02.08";

Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Thạc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ;

Thời gian dự kiến: 14 giờ 00 ngày 28/5/2021;

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 1010;

Cá nhân, tổ chức chủ trì nhiệm vụ: TS. Nguyễn Quốc Khánh, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản