Thông báo

Thông báo họp Hội đồng tư vấn Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2022, mã số TNMT.2022.01.33

17/01/2022

Thực hiện Quyết định số QĐ 2575/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng tư vấnHội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học  và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2022.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng đối với đề tHội đồng tư vấnHội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học  và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2022 đối với đề tài "Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất quy định quản lý hoạt động điều tra, quan trắc, cảnh báo địa chất tai biến, địa chất môi trường" Mã số đề tài: TNMT.2022.01.33, Tổ chức chủ trì : Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.

Thời gian họp: 8 giờ 00 phút ngày 11 tháng 01 năm 20221.
Địa chỉ phòng họp: Phòng họp trực tuyến https://htt-khcn.monre.gov.vn/vttbtrong.
DMC-KHCN