Thông báo

Thông báo họp Hội đồng tư vấnHội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2022 TNMT.2022.01.37

27/12/2021

Thực hiện Quyết định số QĐ 2575/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng tư vấnHội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học  và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2022.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng đối với đề tHội đồng tư vấnHội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học  và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2022 đối với đề tài "Nghiên cứu cơ sở khoa học xác lập giá trị tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản, quy định đấu giá, chuyển nhượng và thế chấp quyền khai thác sử dụng" Mã số đề tài: TNMT.2022.01.37, Tổ chức chủ trì : Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

Thời gian họp: 13 giờ 30 phút ngày 28 tháng 12 năm 2021.
Địa chỉ phòng họp: Phòng họp trực tuyến https://htt-khcn.monre.gov.vn/vttbtrong.
TTH-KHCN