Thông báo

Thông báo họp Hội đồng tuyển chọn đề tài TNMT.2022.02.18

16/09/2021

 Đề tài “Nghiên cứu đổi mới phương pháp đánh giá quản lý đất đai bền vững theo hướng dẫn của tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO)”, Mã số TNMT.2022.02.18.

Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ;

Họ và tên cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phạm Lê Phương.

Thời gian họp 8h30 ngày 14 tháng 9 năm 2021

Địa điêmt: Họp trực tuyến tại Phòng họp Vụ trưởng Trần Bình Trọng