Thông báo

Thông báo Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài TNMT.2022.02.21

16/09/2021

Đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ tự động thành lập, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ lớn theo kỹ thuật chụp ảnh số quang học và quét Lidar”, Mã số TNMT.2022.02.21

Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ;

Họ và tên cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Thanh Thủy.

Thời gian họp: 8h30 phút ngày 14 t tháng  9 năm 2021

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Vụ trưởng Trần Bình Trọng