Thông báo

Thông báo họp Hội đồng tuyển chọn nhiệm vụ TNMT.2022.04.04

10/11/2021

Thực hiện Quyết định số 2161/QĐ-BTNMT ngày 5 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022, cụ thể như sau:

Đề tài: "Nghiên cứu đề xuất cơ chế khuyến khích, đổi mới sáng tạo trong chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường", mã số TNMT.2022.04.04

Cá nhân, tổ chức tham gia đăng ký tuyển chọn: Nguyễn Đình Thọ/Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

Thời gian: 08h30 ngày 11 tháng 11 năm 2021

Hình thức: trực tuyến.

TTH-KHCN