Thông báo

Thông báo họp nghiệm thu đề tài mã số TNMT.2017.05.16

27/01/2021

Thông báo họp nghiệm thu đề tài mã số TNMT.2017.05.16

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình dự đoán biểu hiện biến đổi khí hậu thông qua các chỉ thị sinh học (biological indicators), từ đó đề xuất các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu – Thí điểm tại Cà Mau và Đồng Tháp

Thời gian họp nghiệm thu cấp Bộ: 9h00 ngày 28/01/2021 (Thứ năm);

Địa điểm họp: Phòng họp A1010 - Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì: Ông Nguyễn Thạc Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung:

  • Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình dự đoán biểu hiện biến đổi khí hậu thông qua các chỉ thị sinh học (biological indicators), từ đó đề xuất các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu – Thí điểm tại Cà Mau và Đồng Tháp
  • Mã số: TNMT.2017.05.16
  • Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hoàng Trọng Khiêm
  • Các thành viên tham gia thực hiện chính: ThS. Hoàng Trọng Khiêm; CN. Đỗ Uyển Nhi; TS. Đinh Thị Nga; PGS.TS. Hồ Thị Thanh Vân; TS. Võ Nguyễn Xuân Quế; NCS. Trần Trọng Ngân; TS. Đỗ Thanh Vân; ThS. Nguyễn Trung Thảo; CHV. Trần Thị Minh Ngọc; CHV. Hà Bảo Châu.
  • Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh 
  • Thời gian thực hiện: Từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 10 năm 2020.

2. Mục tiêu:

- Đánh giá biểu hiện và tác động của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long thông qua các sinh vật chỉ thị đặc trưng cho vùng khảo sát dễ bị tác động bởi BĐKH từ các số liệu trong quá khứ và hiện tại;

- Xây dựng được mô hình cơ sở dữ liệu dự đoán biểu hiện và tác động của biến đổi khí hậu thông qua các chỉ thị sinh thái, đề xuất giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu số khu vực có nguy cơ rủi ro cao bởi biến đổi khí hậu ở Đồng bằng Sông Cửu Long.

3. Tính mới và sáng tạo:

Xây dựng và ứng dụng được mô hình cơ sở dữ liệu dự đoán về BĐKH dựa trên các sinh vật chỉ thị và tác động của BĐKH lên các nhóm sinh vật

4. Nội dung nghiên cứu:

Nội dung 1: Tổng quan về tác động của BĐKH đến hệ sinh thái ở một số vùng dễ tổn thương bởi BĐKH thuộc khu vực ĐBSCL

Nội dung 2: Nghiên cứu lựa chọn các hệ sinh vật đặc trưng dễ bị tác động bởi BĐKH – Thí điểm ở Tỉnh Đồng Tháp và Tỉnh Cà Mau

Nội dung 3: Nghiên cứu các yếu tố nhiệt độ, lượng mưa, xâm nhập mặn đến các hệ sinh vật đặc trưng đã lựa chọn có khả năng làm sinh vật chỉ thị cho BĐKH ở khu vực nghiên cứu

Nội dung 4. Phân tích, đánh giá sự tương tác của các yếu tố sinh cảnh đến sự thay đổi các đặc điểm sinh thái của các loài sinh vật đã lựa chọn

Nội dung 5: Xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu dự đoán về BĐKH dựa trên các sinh vật chỉ thị và tác động của BĐKH lên các nhóm sinh vật

Nội dung 6: Đề xuất khả năng ứng dụng mô hình đã xây dựng cho một số khu vực dễ bị tổn thương bởi BĐKH

5. Sản phẩm:

- Bộ số liệu nghiên cứu các ngưỡng giá trị và mức độ biến đổi của hệ sinh thái;

- Báo cáo đánh giá tác động, ảnh hưởng của các loài sinh vật đặc trưng vùng nghiên cứu trong quá khứ và hiện tại;

- Mô hình cơ sở dữ liệu dự đoán về biến đổi khí hậu và tác động của BĐKH đến hệ sinh thái

- Báo cáo kết quả thực tế triển khai mô hình xây dựng được để dự đoán biểu hiện và tác động của BĐKH thông qua các chỉ thị sinh thái ( biological indicators);

- Báo cáo tổng kết và các báo cáo thành phần;

- 02 bài báo khoa học trong nước;

- Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ,

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được chuyển giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu.