Thông báo

Thông báo họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ lĩnh vực đất đai mã số TNMT.2021.01.06

07/06/2022

Tên đề tài: “Nghiên cứu đề xuất định hướng đổi mới, hoàn thiện cấu trúc của Luật Đất đai nhằm sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và tiến tới xây dựng Bộ Luật Đất đai”; mã số TNMT.2021.01.06

Thời gian họp dự kiến: 14 giờ 00 phút, ngày 16/6/2022 (Thứ Năm);

Địa điểm họp: Phòng 1107 nhà A, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Chủ trì:  TS. Mai Văn Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai.

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Tên đề tài: “Nghiên cứu đề xuất định hướng đổi mới, hoàn thiện cấu trúc của Luật Đất đai nhằm sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và tiến tới xây dựng Bộ Luật Đất đai”.

Mã số: TNMT.2021.01.06.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Ngọc Tuyến.

Các thành viên tham gia thực hiện chính: CN. Nguyễn Thị Thu Hiền, CN. Nguyễn Thị Thủy, ThS.Trần Nguyễn Thị Tâm Đan, TS. Nguyễn Văn Hợi, TS. Hoàng Thị Loan, ThS. Đào Thị Hà Thanh, CN. Nguyễn Thị Hải Yến, ThS. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, ThS. Kiều Thị Kim Dung.

Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu quản lý đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022.

2. Mục tiêu:

- Xác định cơ sở khoa học xây dựng khung cấu trúc Luật Đất đai.

- Đề xuất hoàn thiện khung cấu trúc của Luật Đất đai 2013.

- Đề xuất khung cấu trúc dự kiến của Bộ Luật Đất đai.

3. Tính mới và sáng tạo:

- Xác định được cấu trúc cơ bản của Luật Đất đai theo tiến trình lịch sử dụng các nội dung về: chế độ sở hữu, chế độ sử dụng đất và chế độ quản lý đất đai.

- Xác định các thành tố cơ bản trong quan hệ sử dụng đất gồm: quan hệ hành chính (giữa các cơ quan Nhà nước và giữa Nhà nước với người dân), quan hệ dân sự (quan hệ giữa người dân với nhau), quan hệ kinh tế.

- Xác định được cấu trúc của quyền sử dụng đất gồm quyền sử dụng đất và các quyền tài sản gắn liền với đất là thành tố (những viên gạch cơ bản) có ý nghĩa quan trọng trong việc đổi mới cấu trúc của Luật Đất đai qua các thời kỳ.

- Đề xuất được khung cấu trúc mới của Luật Đất đai.

- Đề xuất được khung cấu trúc của Bộ Luật Đất đai.

4. Kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã đạt được các kết quả chính sau đây:

- Đề tài làm rõ được cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng khung cấu trúc Luật Đất đai;

- Rà soát được toàn bộ hệ thống pháp luật có liên quan đến Luật Đất đai gồm các luật có chứa đựng quy phạm pháp luật đất đai, các luật không chứa đựng quy phạm pháp luật đất đai nhưng có ảnh hưởng đến pháp luật đất đai;

- Đề xuất được dự thảo khung cấu trúc của Luật Đất đai (sửa đổi);

- Đề xuất được dự thảo khung cấu trúc của Bộ Luật Đất đai.

5. Sản phẩm:

5.1. Dạng I: Các sản phẩm bao gồm:

(i) Các báo khoa học gồm:

- Báo cáo khoa học số 01: Cấu trúc của các đạo luật, bộ luật trên thế giới và kinh nghiệm quốc tế có thể áp dụng cho Việt Nam;

- Báo cáo khoa học số 02: So sánh, đánh giá cấu trúc của Luật Đất đai năm 2013 với các đạo luật, bộ luật hiện hành của Việt Nam;

- Báo cáo khoa học 03: Đánh giá mối quan hệ hữu cơ giữa Luật Đất đai hiện hành và các đạo luật có liên quan; Đề xuất bổ sung các quan hệ xã hội cần điều chỉnh trong Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Luật Đất đai;

- Báo cáo khoa học 4: Dự thảo khung cấu trúc của Luật Đất đai (sửa đổi);

- Báo cáo khoa học 5: Dự thảo khung cấu trúc của Bộ Luật Đất đai;

(ii) Báo cáo tổng hợp, Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu.

5.2. Dạng II: Sản phẩm gồm:

- 01 Bài báo “Bản chất quyền sử dụng đất tại Việt Nam và sự ảnh hưởng đến cấu trúc của Luật Đất đai”, tạp chí Luật học (Tạp chí có điểm số 1.0 của Hội đồng chức danh giáo sư);

- 01 Bài tham dự Hội thảo quốc gia phục vụ tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại do Ban Kinh tế Trung ương, Nhà xuất bản Sự thật, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức và được in thành sách.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

6.1. Mô tả phương thức chuyển giao:

Chuyển giao trực tiếp toàn bộ kết quả nghiên cứu của đề tài cho Vụ Chính sách và Pháp chế - Tổng cục Quản lý đất đai.

6.2. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

Kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp cơ sở khoa học về khung cấu trúc Luật Đất đai; là cơ sở để đề xuất hoàn thiện khung cấu trúc của Luật Đất đai 2013 (sửa đổi), nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất, bảo đảm tính thống nhất, đầy đủ và khả thi; khắc phục tình trạng văn bản chồng chéo, khó áp dụng; tiến tới xây dựng Bộ Luật Đất đai.