Thông báo

Thông báo họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ lĩnh vực đất đai mã số TNMT.2020.01.02

15/08/2022

Tên đề tài: “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách đất đai về chuyển đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác”; mã số TNMT.2020.01.02

Thời gian họp dự kiến: 14 giờ 00 phút, ngày 16/8/2022 (Thứ Ba);

Địa điểm họp: Phòng 1010 nhà A, Bộ Tài nguyên và Môi trường; link họp trực tuyến https://htt-khcn.monre.gov.vn/pvtvthang

Chủ trì:  TS. Vũ Thị Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Tên đề tài: “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách đất đai về chuyển đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác”.

Mã số: TNMT.2020.01.02.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Thị Phin.

Các thành viên tham gia thực hiện chính: TS. Trịnh Thị Kiều Trang; PGS.TS. Trần Văn Tuấn; TS. Phạm Sỹ Liêm; TS. Đỗ Thị Tài Thu; TS. Vũ Phương Lan; TS. Nguyễn Bá Long; TS. Chu Thị Quỳnh Diệp; Ths Vũ Lệ Hà; Ths. Vũ Khắc Hùng

Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2020 đến tháng 6/2022.

2. Mục tiêu:

1. Xây dựng được luận cứ khoa học và thực tiễn về chuyển mục đích đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác, đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
2. Đánh giá được thực trạng, biến động và chuyển mục đích sử dụng (đúng pháp luật và trái pháp luật) đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng giai đoạn 2014 – 2020 tại tỉnh Lào Cai và Quảng Ninh.
3. Hoàn thiện chính sách đất đai về chuyển đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi

3. Nội dung nghiên cứu:

Đề tài đã đạt được các kết quả chính sau đây:

- Nghiên cứu cơ sở khoa học về đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và chuyển đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác
- Đánh giá thực trạng sử dụng đất và quản lý chuyển đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trong giai đoạn 2014 đến nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Quảng Ninh
- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu
- Ứng dụng viễn thám và GIS để quản lý chuyển đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lào Cai và tỉnh Quảng Ninh
 

4. Sản phẩm:

- Báo cáo tổng quan về chính sách đất đai đối với việc chuyển đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác;

- Báo cáo đánh giá thực trạng diện tích đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trong giai đoạn 2014 đến nay;

- Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu;

- Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả đề tài;

- 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành.

5. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng:

Chuyển giao trực tiếp toàn bộ kết quả nghiên cứu của đề tài cho Viện Nghiên cứu Quản lý đất đai - Tổng cục Quản lý đất đai.