Thông báo

Thông báo họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ lĩnh vực đất đai mã số TNMT.2020.01.03

28/09/2022

Thực hiện Quyết định số 2420/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài cấp Bộ kết thúc năm 2022 do Học viện Nông nghiệp Việt Nam chủ trì thực hiện. 

Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp cơ chế điều tiết giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất và phát triển cơ sở hạ tầng

Thời gian họp dự kiến: 9 giờ 00 phút, ngày 29/9/2022 (Thứ Năm);

Địa điểm họp: Phòng 1010 nhà A, Bộ Tài nguyên và Môi trường; link họp trực tuyến https://htt-khcn.monre.gov.vn/pvtvthang

Chủ trì:  TS. Vũ Thị Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Tên đề tài: “Nghiên cứu giải pháp cơ chế điều tiết giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất và phát triển cơ sở hạ tầng”.

Mã số: TNMT.2020.01.03.

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Trọng Phương.

Tổ chức chủ trì:  Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2020 đến tháng 6/2022.

2. Mục tiêu:

- Đánh giá thực trạng cơ chế điều tiết giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất và phát triển cơ sở hạ tầng;

- Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất do quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất và phát triển cơ sở hạ tầng;

- Đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế điều tiết giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất và phát triển cơ sở hạ tầng.

3. Sản phẩm:

1. Báo cáo Cơ sở khoa học về điều tiết giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và phát triển cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội;

2. Báo cáo thực trạng điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; tình hình quản lý và sử dụng đất tại địa bàn nghiên cứu giai đoạn 2011 - 2020;

3. Đánh giá thực trạng điều tiết giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất và phát triển cơ sở hạ tầng.;

4. Đánh giá về các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất do quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất và phát triển cơ sở hạ tầng.

5. Giải pháp hoàn thiện cơ chế điều tiết giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất và phát triển cơ hạ tầng

6. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài

7. 02 bài đăng tạp chí khoa học;

5. 01 đào tạo thạc sỹ.

4. Khả năng và địa chỉ ứng dụng:

Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất, Tổng cục Quản lý Đất đai