Thông báo

Thông báo họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ lĩnh vực đất đai mã số TNMT.2021.01.09

28/09/2022

Thực hiện Quyết định số 2340/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài cấp Bộ kết thúc năm 2022 Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì thực hiện

Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất đổi mới mô hình tổ chức cơ quan quản lý đất đai các cấp đáp ứng yêu cầu của Cách mạng công nghiệp 4.0 và góp phần xây dựng Chính phủ điện tử

Thời gian họp dự kiến: 14 giờ 00 phút, ngày 29/9/2022 (Thứ Năm);

Địa điểm họp: Phòng 1010 nhà A, Bộ Tài nguyên và Môi trường; link họp trực tuyến https://htt-khcn.monre.gov.vn/pvtvthang

Chủ trì:  TS. Vũ Thị Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Tên đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất đổi mới mô hình tổ chức cơ quan quản lý đất đai các cấp đáp ứng yêu cầu của Cách mạng công nghiệp 4.0 và góp phần xây dựng Chính phủ điện tử”.

Mã số: TNMT.2021.01.09.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Tôn Tích Lan Giao.

Tổ chức chủ trì:  Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai

Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/202\10 đến tháng 7/2022.

2. Mục tiêu:

- Làm rõ cơ sở lý luận về hoàn thiện hệ thống tổ chức cơ quan quản lý đất đai các cấp đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần xây dựng chính phủ điện tử.

- Đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy cơ quan quản lý đất đai các cấp từ trung ương đến địa phương cùng mức độ đáp ứng yêu cầu của cách mạng 4.0 và xây dựng Chính phủ điện tử.

- Đề xuất hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan quản lý đất đai các cấp từ trung ương đến địa phương nhằm xây dựng hệ thống quản lý đất đai hiện đại, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử.

3. Sản phẩm:

1. Báo cáo tổng quan về cơ sở lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế về mô hình tổ chức bộ máy cơ quan quản lý đất đai các cấp dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0;

2. Báo cáo Nghiên cứu đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy quản lý đất đai các cấp hiện hành, chức năng, nhiệm vụ của từng cấp cùng mức độ phù hợp trong đáp ứng yêu cầu của cách mạng 4.0 và xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam;

3. Báo cáo Nghiên cứu thực trạng áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản trị đất đai hiện đại từ trung ương tới địa phương;

4. Báo cáo Đề xuất mô hình bộ máy tổ chức, các quy định có liên quan về cơ quan quản lý đất đai các cấp đáp ứng yêu cầu của Cách mạng công nghiệp 4.0 và góp phần xây dựng chính phủ điện tử.

5. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài

6. 02 bài đăng tạp chí khoa học.

4. Khả năng và địa chỉ ứng dụng:

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Chính sách và Pháp chế, Cục Đăng ký đất đai - Tổng cục Quản lý đất đai