Thông báo

Thông báo họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ lĩnh vực đất đai mã số TNMT.2021.01.10

28/10/2022

Thực hiện Quyết định số 2719/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài cấp Bộ kết thúc năm 2022 Viện Nghiên cứu quản lý đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì thực hiện

Tên đề tài: Nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí, điều kiện thu hồi đất vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng”

Thời gian họp dự kiến: 14 giờ 00 phút, ngày 31/10/2022 (Thứ Hai);

Địa điểm họp: Phòng 1010 nhà A, Bộ Tài nguyên và Môi trường; link họp trực tuyến https://htt-khcn.monre.gov.vn/pvtvthang

Chủ trì:  TS. Vũ Thị Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Tên đề tài: “Nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí, điều kiện thu hồi đất vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng”,

Mã số TNMT.2021.01.10.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Đắc Nhẫn.

Tổ chức chủ trì:  Viện Nghiên cứu quản lý đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai

Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2021 đến tháng 10/2022.

2. Mục tiêu:

Đề xuất được các tiêu chí, điều kiện thu hồi đất nhằm điều chỉnh các trường hợp thu hồi đất Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phục vụ sửa đổi Luật đất đai 2013.

3. Sản phẩm:

1. Báo cáo cơ sở lý luận và thực tiễn kinh nghiệm quốc tế về tiêu chí, điều kiện sử dụng đất vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà phải thu hồi đất.

2. Báo cáo đánh giá thực trạng việc Nhà nước thu hồi đất và thực trạng các trường hợp tự thỏa thuận để nhận quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội.

3. Bộ tiêu chí, điều kiện sử dụng đất nhằm điều chỉnh các trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định hiện hành tại Luật Đất đai năm 2013 để thực hiện dự án đầu tư, phục vụ việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2013.

5. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài

6. 02 bài đăng tạp chí khoa học.

4. Khả năng và địa chỉ ứng dụng:

Cục Quy hoạch đất đai - Tổng cục Quản lý đất đai