Thông báo

Thông báo họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ TNMT.2017.08.04

07/04/2021

THÔNG BÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI LĨNH VỰC VIỄN THÁM TNMT.2017.08.04

Tên đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng ảnh Viễn thám và GIS để dự báo, đánh giá diễn biến của một số vấn đề môi trường chính trong việc xây dựng, theo dõi và giám sát đánh giá môi trường chiến lược của địa phương”.

Thời gian họp dự kiến: 14h00 phút ngày 15/04/2021 (Thứ năm).

Địa điểm họp: Phòng A1010, Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Chủ trì: Ông Hoàng Mạnh Cương - Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN.

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Tên đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng ảnh Viễn thám và GIS để dự báo, đánh giá diễn biến của một số vấn đề môi trường chính trong việc xây dựng, theo dõi và giám sát đánh giá môi trường chiến lược của địa phương”.

Mã số: TNMT.2017.08.04

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Văn Thụy.

Các thành viên tham gia thực hiện chính: ThS. Phạm Hà Anh; ThS. Vũ Thị Hiền; TS. Đàm Quang Thọ; ThS. Phạm Văn Hoàng; KS. Nguyễn Hồng Tiến; ThS. Chu Thị Hằng; ThS. Dương Thị Lan Anh; CN. Vũ An; ThS. Chu Thị Hiền;

         Tổ chức chủ trì: Trung tâm Giám sát tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu, Cục Viễn thám quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian thực hiện: Từ 5/2017 đến 12/2020.

2. Mục tiêu:

Đưa ra cơ sở khoa học ứng dụng Viễn thám và GIS để dự báo, đánh giá diễn biến của một số vấn đề môi trường chính trong việc xây dựng, theo dõi và giám sát đánh giá môi trường chiến lược của địa phương.

3. Tính mới và sáng tạo:

Đề tài đã xây dựng được quy trình sử dụng viễn thám và GIS để dự báo, giám sát một số vấn đề môi trường chính của quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn thám và GIS để xác định xu hướng và giám sát các vấn đề môi trường chính của ĐMC, đảm bảo các yêu cầu của nội dung giám sát trong ĐMC, đồng thời phản ánh kịp thời các bất cập trong quá trình triển khai CQ đến tài nguyên và môi trường để kịp thời điều chỉnh các giải pháp giảm thiểu các tác động bất lợi đến các thành phần môi trường.

Các kết quả xây dựng, dự báo, giám sát một số vấn đề môi trường chính được thử nghiệm đưa vào CSDL webGIS cấp tỉnh phục vụ quản lý, phân tích dự báo các vấn đề môi trường chiến lược của địa phương.

4. Kết quả nghiên cứu:

- Đưa ra cơ sở khoa học ứng dụng Viễn thám và GIS để dự báo, đánh giá diễn biến của một số vấn đề môi trường chính trong việc xây dựng, theo dõi và giám sát đánh giá môi trường chiến lược của địa phương. Từ đó, xây dựng được 02 quy trình về ứng dụng viễn thám và GIS để dự báo, giám sát một số vấn đề môi trường chính của quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, quy trình sử dụng viễn thám và GIS.

- Xây dựng được 01 CSDL webGIS theo dõi, giám sát các vấn đề môi trường chính khi thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh.

5. Sản phẩm:

1. Quy trình sử dụng Viễn thám và GIS để dự báo một số vấn đề môi trường chính của Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương;

2. Quy trình sử dụng Viễn thám và GIS để giám sát một số vấn đề tài nguyên và môi trường chính của Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương

3. Xây dựng WebGis theo dõi, giám sát các vấn đề môi trường chính trong ĐMC khi thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội;

4. Kiểm nghiệm quy trình dự báo, giám sát một số vấn đề môi trường chính của Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh

5. Hoàn thiện quy trình dự báo, giám sát và đề xuất bộ tiêu chí ứng dụng viễn thám và GIS trong ĐMC         

6. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt và các báo cáo chuyên đề

7. Bài báo, ấn phẩm, tham gia đào tạo:

  - Đăng 02 bài báo với các nội dung liên quan đến đề tài.

  - Tham gia đào tạo 02 thạc sỹ chuyên ngành bản đồ, viễn thám và GIS.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

Sau khi hoàn thành nghiệm thu đề tài, kết quả và sản phẩm của đề tài sẽ được chuyển giao cho các cơ quan dự kiến tiếp nhận theo quy định.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

6.1. Mô tả phương thức chuyển giao:

         - Đối với Cục Viễn thám quốc gia: Báo cáo nội dung nghiên cứu của đề tài, những quy trình công nghệ ứng dụng ảnh viễn thám và GIS trong giám sát và dự báo một số nội dung môi trường chính trong ĐMC sẽ chuyển giao cho các đơn vị sự nghiệp trong Cục sử dụng.

        - Đối với Cục thẩm định và đánh giá tác động môi trường-Tổng cục môi trường sản phẩm của đề tài này sẽ được chuyển giao cho công tác đánh giá môi trường chiến lược phương pháp đánh giá diễn biến thành phần môi trường chính bằng tư liệu ảnh viễn thám và GIS, bổ sung phương pháp dự báo và nội dung giám sát các vấn đề môi trường chính trong ĐMC bằng tư liệu ảnh viễn thám và GIS.

6.2. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

Thành công của đề tài là nguồn tài liệu hữu ích để dự báo và đánh giá một số vấn đề môi trường chính của dự án Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đến tài nguyên và môi trường đáp ứng yêu cầu của luật bảo vệ môi trường năm 2014.

Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở để bổ sung các yêu cầu về nội dung đánh giá môi trường cấp vùng và qua đó nâng cao chất lượng thẩm định các đánh giá môi trường chiến lược.

Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần hoàn chỉnh nội dung chương trình quản lý và giám sát môi trường được đề cập trong Phụ lục 1.3 của Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ cung cấp thêm cơ sở khoa học và phương pháp luận quy trình sử dụng Viễn thám và Gis để dự báo và giám sát các vấn đề môi trường chính trong ĐMC.