Thông báo

Thông báo họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ TNMT.2018.08.08

19/01/2021

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Tên đề tài: “Nghiên cứu cải tiến quy trình công nghệ cập nhật một số nội dung thông tin của cơ sở dữ liệu không gian địa lý tỉ lệ 1: 50.000 và nhỏ hơn bằng viễn thám”.

Mã số: TNMT.2018.08.08

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Dư Khang.

Các thành viên tham gia thực hiện chính: ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình; TS. Nguyễn Thanh Hoàn; ThS. Hoàng Thanh Sắc; ThS. Nghiêm Văn Ngọ; CN. Đặng Thu Trà; ThS. Nguyễn Thị Thu Trang; ThS. Nguyễn Hải Yến.

Tổ chức chủ trì: Trung tâm Triển khai công nghệ viễn thám, Cục Viễn thám quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian thực hiện: Từ 6/2018 đến 11/2020.

2. Mục tiêu:

Cải tiến kỹ thuật, hiện đại hóa quy trình công nghệ cập nhật một số nội dung cho cơ sở dữ liệu không gian địa lý tỷ lệ 1:50.000 và nhỏ hơn bằng viễn thám theo hướng bán tự động hóa.

3. Tính mới và sáng tạo:

- Đề tài đóng góp vào cải tiến kỹ thuật, hiện đại hóa quy trình công nghệ cập nhật một số nội dung dữ liệu không gian địa lý tỷ lệ 1:50.000 và nhỏ hơn bằng viễn thám theo hướng bán tự động hóa, bao gồm áp dụng công nghệ phân loại ảnh số viễn thám thay thế cho phương pháp truyền thống giải đoán ảnh bằng mắt và cải tiến bộ công cụ tích hợp dữ liệu nền địa lý quốc gia.

- Cơ sở khoa học các phương pháp, thuật toán và quy trình công nghệ chi tiết do đề tài thực hiện, ngoài ứng dụng thực tế trong các lĩnh vực Viễn thám và Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý, còn có thể ứng dụng trong các lĩnh vực khác trong và ngoài ngành tài nguyên và môi trường, phục vụ cho việc thành lập, cập nhật dữ liệu không gian địa lý quốc gia.

4. Kết quả nghiên cứu:

- Đề tài bước đầu đặt nền móng xây dựng bộ công cụ phân loại tư liệu ảnh viễn thám (modul phần mềm DT0808), sử dụng các giao diện dễ dàng. Đây là bộ công cụ mở, đã được kiểm chứng cả về mặt lý thuyết và thực tiễn.

- Đề tài đưa ra bộ công cụ tích hợp các kết quả phân loại ảnh vào dữ liệu nền địa lý, trong đó nhiều mã lệnh được viết mới, phù hợp với các phần mềm thương mại liên quan phiên bản mới nhất hiện nay.

- Một trong những sản phẩm khoa học của đề tài là Tài liệu hướng dẫn “Xử lý và giải đoán ảnh số viễn thám”. Tài liệu này bao trùm gần hết các kiến thức hiện đại về viễn thám trong công tác xử lý và giải đoán, phân loại tư liệu ảnh viễn thám quang học. Các phương pháp được trình bày đến thuật toán chi tiết, dễ dàng cho các tác nghiệp viên sử dụng.

- Kết quả thực nghiệm của đề tài cho thấy, trong quá trình phân loại ảnh viễn thám, cần lựa chọn phương pháp phân loại phù hợp cho từng đối tượng địa lý.

5. Sản phẩm:

          1) Báo cáo tổng quan hiện trạng công nghệ thành lập, cập nhật dữ liệu không gian địa lý trong và ngoài nước.

          2) Các phương pháp xử lý và tăng cường chất lượng ảnh viễn thám, trong đó, đề xuất quy trình xử lý ảnh viễn thám thu nhận từ vệ tinh nhỏ của Việt Nam hiện tại và trong tương lai.

          3) Cơ sở khoa học các phương pháp, thuật toán và quy trình công nghệ chi tiết phân loại ảnh viễn thám phục vụ thành lập, cập nhật dữ liệu không gian địa lý.

          4) Xây dựng công cụ phân loại ảnh viễn thám (DT0808) thương hiệu Việt Nam và cải tiến bộ công cụ tích hợp kết quả phân loại vào dữ liệu nền địa lý.

          5) Kết quả thực nghiệm:

  • Phân loại ảnh viễn thám Sentinel-2 và cập nhật dữ liệu nền địa lý các đối tượng tượng mặt nước, giao thông và thực vật ở tỷ lệ 1: 50.000 (tại Cần Thơ và Hòa Bình, mỗi địa phương 01 mảnh bản đồ).
  • Phân loại ảnh viễn thám Landsat-8 và cập nhật dữ liệu nền địa lý các đối tượng tượng mặt nước, giao thông và thực vật ở tỷ lệ 1: 100.000 (tại Cần Thơ và Hòa Bình, mỗi địa phương 01 mảnh bản đồ).
  • Đánh giá biến động các đối tượng mặt nước, giao thông và thực vật ở tỷ lệ 1: 50.000 và 1: 100.000 (tại Cần Thơ và Hòa Bình, mỗi địa phương 01 mảnh bản đồ cho mỗi loại tỷ lệ).

          6) Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt và các báo cáo chuyên đề

          7) Bài báo, ấn phẩm, tham gia đào tạo:

- Đăng 02 bài báo với các nội dung liên quan đến đề tài.

- Xây dựng Tài liệu hướng dẫn “Xử lý và giải đoán ảnh số viễn thám”.

- Tham gia đào tạo 01 thạc sỹ chuyên ngành bản đồ, viễn thám và GIS.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

Sau khi hoàn thành nghiệm thu đề tài, kết quả và sản phẩm của đề tài sẽ được chuyển giao cho các cơ quan dự kiến tiếp nhận theo quy định.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

6.1. Mô tả phương thức chuyển giao:

         - Đối với Cục Viễn thám quốc gia: Báo cáo nội dung nghiên cứu của đề tài, những quy trình công nghệ về bán tự động cập nhật dữ liệu nền địa lý bằng ảnh viễn thám sẽ chuyển giao cho các đơn vị sự nghiệp trong Cục sử dụng.

        - Đối với Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, sản phẩm của đề tài này sẽ được chuyển giao cho công tác cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý bằng viễn thám ở các tỷ lệ phù hợp với các nguồn tư liệu ảnh.

6.2. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

Với sự phát triển nhanh chóng của các phương pháp thu nhận, lưu trữ dữ liệu viễn thám, ngày nay khối dữ liệu khổng lồ cần được xử lý và phân tích. Khối lượng của các dữ liệu này quá lớn, dẫn đến nhu cầu về các phương pháp phân tích dữ liệu tự động liên tục tăng. Việc thay đổi công nghệ truyền thống giải đoán ảnh viễn thám sang công nghệ phân loại ảnh theo hướng bán tự động hóa phục vụ cho công tác thành lập và cập nhật dữ liệu nền địa lý là hết sức cần thiết và phù hợp với thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay.