Thông báo

Thông báo họp nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ TNMT.2017.10.01

16/06/2021

Thông báo nghiệm thu đề tài TNMT.2017.10.01

Tên đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường thực thi Hiệp định Tự do thương mại dữa Liên minh Châu Âu và Việt Nam (EVFTA) và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)”

Thời gian họp dự kiến: 14h 00 phút ngày 21/6/2021 (Thứ hai).

Địa điểm họp: Phòng họp A1010 (Họp trực tuyến), Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chủ trì: Ông Nguyễn Thạc Cường - Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tên đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường thực thi Hiệp định Tự do thương mại dữa Liên minh Châu Âu và Việt Nam (EVFTA) và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)”.

Mã số: TNMT.2017.10.01

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thi

Các thành viên tham gia thực hiện chính: ThS. Nguyễn Thi; ThS. Phạm Thị Huế; ThS. Phan Tuấn Hùng; CN. Vũ Thị Huê; CN. Phan Ngọc Thúy; ThS. Nguyễn Đức Hiếu; TS. Ngân Ngọc Vỹ; ThS. Vũ Đình Nam; TS. Bùi Đức Hiển; ThS. Nguyễn Ngọc Tú

Tổ chức chủ trì: Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thời gian thực hiện: Từ 05/2017 đến 12/2019, gia hạn 11/2020

2. Mục tiêu:

- Rà soát, phân tích các cam kết về tài nguyên và môi trường trong Hiệp định Tự do thương mại giữa Liên minh Châu âu và Việt Nam (EV-FTA) và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Đánh giá thực trạng pháp luật vàsự phù hợp của Hiệp định Tự do thương mại giữa Liên minh Châu âu và Việt Nam (EV-FTA) và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đối với hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường của Việt Nam

- Đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường để thực thi hiệu quả Hiệp định Tự do thương mại giữa Liên minh Châu âu và Việt Nam (EV-FTA) và Hiệp định TPP.

3. Tính mới và sáng tạo:

- Kết quả đề tài đã xác định được nghĩa vụ bắt buộc của Việt Nam khi tham gia CPTPP và ký kết EVFTA

- Kết quả đề tài đã đánh giá được tác động của CPTPP và EVFTA lên hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường

- Đề tài đã đề xuất được các quy định cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trong các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

- Kết quả của đề tài đã được ứng dụng để ban hành kế hoạch chung, tổng thể thực hiện CPTPP và EVFTA

4. Kết quả nghiên cứu:

- Đánh giá được thực trạng công tác phát triển về tài nguyên và môi trường;

- Đã đánh giá được những thuận lợi và khó khăn của công tác hợp tác quốc tế về tài nguyên và môi trường;

- Đã đề xuất các giải pháp hợp tác quốc tế nhằm hỗ trợ việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc về tài nguyên và môi trường trong giai đoạn 2015-2030.

5. Sản phẩm:

- Báo cáo rà soát, phân tích các cam kết về tài nguyên và môi trường trong EVFTA-TPP và kinh nghiệm các nước trong thực thi các cam kết về tài nguyên và môi trường trong các hiệp định thương mại

- Báo cáo đánh giá thực trạng pháp luật, năng lực thực thi và đánh giá tác động của EVFTA và TPP đối với hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường của Việt Nam

- Báo cáo đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường để thực thi hiệu quả EVFTA và TPP

- Báo cáo tổng hợp đề tài

- Bài đăng tạp chí - 02 Bài.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

6.1. Mô tả phương thức chuyển giao:

Sản phẩm của đề tài sau khi nghiệm thu sẽ chuyển giao cho Vụ Pháp chế, Tổng cục Môi trường, Cục Biến đối Khí hậu và các Viện Nghiên cứu trực thuộc Bộ để phục vụ các hoạt động chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ theo phương thức chuyển giao toàn bộ.

6.2. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

- Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường, về đẩy mạng hợp tác kinh tế quốc tế, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường, đồng thời nâng cao nhận thức về điều ước quốc tế của các thành viên, cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện đề tài cũng như các cơ quan thụ hưởng kết quả của đề tài;

- Kết quả nghiên cứu của đề tài đưa ra cơ sở khoa học cho việc xây dựng các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường; bảo đảm thực hiện CPTPP và EVFTA được hiệu quả, tận dụng được các cơ hội do hiệp định đem lại, hạn chế các thách thức khi thực hiện hai hiệp định.

-Kết quả của đề tài đã góp phần tăng cường cơ chế thực thi các cam kết về tài nguyên và môi trường trong CPTPP và EVFTA. Hạn chế tối đa các bất đồng, tranh chấp phát sinh trong hoạt động đầu tư, kinh doanh do không tuân thủ các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường và các cam kết trong CPTPP và EVFTA.

- Nâng cao nhận thức về CPTPP và EVFTA.