Thông báo

Thông báo họp nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ TNMT.2018.04.12

20/01/2022

Thông báo nghiệm thu đề tài lĩnh vực Môi trường TNMT.2018.04.12

Tên đề tài: “Nghiên cứu bổ sung về ảnh hưởng của chất độc hóa học/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh đối với môi trường và con người. Đề xuấtgiải pháp khắc phục”.

Thời gian họp dự kiến: 13h00 30 phút ngày 20/01/2022 (Thứ năm).

Địa điểm họp: Phòng A1010, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì: Ông Trần Bình Trọng - Vụ trưởng Vụ KH&CN

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tên đề tài: “Nghiên cứu bổ sung về ảnh hưởng của chất độc hóa học/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh đối với môi trường và con người. Đề xuấtgiải pháp khắc phục”.

Mã số: TNMT.2018.04.12

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Bá Vượng

Các thành viên tham gia thực hiện chính: PGS.TS. Nguyễn Bá Vượng, PGS. TS. Hồ Anh Sơn, TS. Hoàng Văn Tổng, TS. Nguyễn Hùng Minh, TS. Đặng Thành Chung, ThS. Hà Văn Quang, PGS. TS. Nguyễn Lĩnh Toàn, TS. Đỗ Minh Trung, ThS. Nguyễn Trọng Hà, TS. Phạm Thế Tài

Tổ chức chủ trì: Văn phòng Bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thời gian thực hiện: Từ 05/2018 đến 10/2020, gia hạn 11/2021

2. Mục tiêu:

- Đánh giá tổng hợp ảnh hưởng Bổ sung của chất da cam/dioxin đối với môi trường và con người.

- Xác định mức độ biểu hiện và tính đa hình một số điểm trên gen liên quan chuyển hóa và tình trạng thiếu hụt enzyme pyruvate kinase ở người phơi nhiễm chất da cam/dioxin.

- Đề xuất giải pháp hạn chế ảnh hưởng của chất da cam/dioxin đối với môi trường và con người

3. Tính mới và sáng tạo:

- Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong khuôn khổ đề tài là mới đặc biệt là các, cặp mồi đặc hiệu, quy trình xác định tính đa hình của các gene nghiên cứu (PKLR, UGT1A1 và UGT1A9), được nhóm nghiên cứu thiết kế hoàn toàn mới. Nhóm nghiên cứu sẽ vận dụng các phương pháp tối ưu hóa quy trình PCR, realtime PCR và giải trình tự gene để đảm bảo nhân đặc hiệu các gene đích trong khuôn khổ của đề tài.

          - Phương pháp sử dụng phương pháp realtime PCR để xác định số lượng bản copy của gene PKLR là hoàn toàn mới ở Việt Nam và được nhóm nghiên cứu áp dụng trên các đối tượng có phơi nhiễm với chất da cam/dioxin và nhóm đối chứng.

          - Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp số liệu về tính đa hình của các gene PKLR, UGT1A1 trên quần thể người Việt Nam, đây là số liệu mới và độc đáo góp phần cung cấp thông tin và tạo tiền đề và làm tham chiếu cho các nghiên cứu sau này về di truyền học của quần thể người Việt.

          - Mặc dù các nghiên cứu về ảnh hưởng của chất da cam/dioxin đối với sức khỏe con người và môi trường đã được nghiên cứu, nhưng những ảnh hưởng của chất da cam/dioxin đối với hoạt động chức năng của một số gene có vai trò chức năng quan trọng trong cơ thể và liên quan đến trao đổi chất như AhR, và PKLR thì chưa được nghiên cứu đầy đủ, đặc biệt là ở Việt Nam.

          - Dựa trên các kết quả nghiên cứu, đề tài sẽ đề xuất một số giải pháp khắc phục hậu quả chất da cam/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh đối với Môi trường và con người. Đây là một kết quả hết sức quan trọng của đề tài nhằm giúp giảm thiểu sự ảnh hưởng có hại của chất da cam/dioxin đối với hoạt động chức năng của cơ thể, sức khỏe của con người và môi trường ở những khu vực điểm nóng.

4. Kết quả nghiên cứu:

- Đánh giá được ảnh hưởng của chất da cam/dioxin đối với môi trường và con người;

- Đã xác định được mức độ biểu hiện và tính đa hình một số điểm trên gen liên quan chuyển hóa và tình trạng thiếu hụt enzyme pyruvate kinase ở người phơi nhiễm chất da cam/dioxin;

- Đã đề xuất được các giải pháp hạn chế ảnh hưởng của chất da cam/dioxin đối với môi trường và con người.

5. Sản phẩm:

- Báo cáo kết quả tổng hợp tài liệu đã nghiên cứu về ảnh hưởng của chất da cam/dioxin đến môi trường và con người;

-  Báo cáo kết quả phân tích về mức độ biểu hiện các gen Ahr, PKLR; tính đa hình gen UGT1A1 và tình trạng thiếu hụt enzym pyruvate kinase ở người phơi nhiễm chất da cam/dioxin;

- Báo cáo đề xuất giải pháp hạn chế ảnh hưởng của chất da cam/dioxin đối với môi trường và con người;

- Báo cáo tổng hợp đề tài, các báo cáo chuyên đề liên quan;

- 02 Bài báo.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

6.1. Mô tả phương thức chuyển giao:

Sản phẩm của đề tài sau khi nghiệm thu sẽ chuyển giao cho Học viện Quân y, Tổng cục Môi trường để phục vụ các hoạt động chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ theo phương thức chuyển giao toàn bộ.

6.2. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

- Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ giúp cho các nhà khoa học và quản lý đang hoạt động trong các lĩnh vực liên quan có cái nhìn tổng quát về sự ảnh hưởng, tác động của chất da cam/dioxin đối với sức khỏe con người, đối với môi trường sống.

          - Kết quả của đề tài giúp hiểu sâu hơn về vai trò chức năng của các gene Ahr, PKLR; UGT1A1 đối với cơ thể và đối với một số con đường chuyển hóa liên quan đến chất da cam/dioxin.

- Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường và những người phơi nhiễm với chất da cam/dioxin.

- Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ giúp cho công tác quản lý nhà nước, phục vụ khắc phục hậu quả do chất da cam/Dioxin gây ra đối với môi trường và sức khỏe con người; phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho các bệnh nhân bị nhiễm chất da cam/Dioxin

- Kết quả nghiên cứu của đề tài là tiền đề để thực hiện các nghiên cứu tiếp theo về các lĩnh vực có liên quan như đánh giá sự tác động của các các chất độc đối với Môi trường và vai trò chức năng của cơ thể, mối liên quan của của tính đa hình các gene đối với sự biểu hiện và hoạt động chức năng của các gene liên quan đến chuyển hóa độc chất trong cơ thể.