Thông báo

Thông báo họp nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ TNMT.2018.10.06

24/01/2022

Thông báo nghiệm thu đề tài cấp bộ, mã số TNMT.2018.10.06

Tên đề tài: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tổng thể nhằm đơn giản hóa chế độ báo cáo, hệ thống biểu mẫu trong toàn ngành tài nguyên và môi trường nhằm kiểm soát hiệu quả việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo và các nhiệm vụ được giao.

Thời gian họp dự kiến: 13h30 phút ngày 21/01/2021 (Thứ Sáu).

Địa điểm họp: Phòng A1010, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường (họp trực tuyến htt-khcn.monre.gov.vn/vttbtrong)

Chủ trì: Ông Trần Bình Trọng - Vụ trưởng Vụ KH&CN

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tên đề tài: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tổng thể nhằm đơn giản hóa chế độ báo cáo, hệ thống biểu mẫu trong toàn ngành tài nguyên và môi trường nhằm kiểm soát hiệu quả việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo và các nhiệm vụ được giao”.

Mã số: TNMT.2018.10.06

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Nam Anh

Các thành viên tham gia thực hiện chính: TS. Nguyễn Nam Anh; CN. Lê Thị Minh; CN. Phạm Thị Hồng Thúy; ThS. Bùi Thị Minh Thủy; ThS. Bùi Đức Hiếu, ThS. Đào Bùi Din; ThS. Vũ Thành Nhân; TS.Vũ Thị Nguyệt; ThS. Nguyễn Thanh Hoa; ThS. Nguyễn Thị Hiệp; ThS. Phùng Ngọc Phương; ThS. Nguyễn Thị Ba Liễu; ThS. Trần Thị Kim Oanh; ThS. Nguyễn Quỳnh Trang; TS. Lưu Văn Bắc; ThS. Nguyễn Bảo Trung; ThS. Kiều Trần Dũng; CN. Trần Thị Hồng Gấm; CN. Đinh Thị Tuyết; CN. Nguyễn Thị Hồng Minh.

Tổ chức chủ trì: Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thời gian thực hiện: Từ 9/2018 đến 02/2020, gia hạn 11/2021

2. Mục tiêu:

Đơn giản hóa chế độ báo cáo (cắt giảm tối thiểu 20% chế độ báo cáo hiện hành, giúp giảm 20%-40% chi phí và hơn 50% thời gian lập báo cáo); thiết lập hệ thống đề cương, biểu mẫu thống nhất về chế độ báo cáo trong toàn ngành để đến năm 2020 vận hành Hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp ngành tài nguyên và môi trường phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

3. Tính mới và sáng tạo:

- Bên cạnh việc rà soát, thống kê danh mục chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường, đề tài đề xuất phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo để giảm tải gánh nặng hành chính trong công tác báo cáo của các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố.

- Xây dựng biểu mẫu phục vụ xây dựng phần mềm lập báo cáo của ngành; tuy nhiên có thể sử dụng ngay để phục vụ việc chuẩn bị tài liệu họp giao ban Bộ, sơ kết, tổng kết ngành, các buổi làm việc của Lãnh đạo Bộ với các Bộ, ngành, địa phương,...

- Đề xuất xây dựng quy định về chế độ báo cáo ngành tài nguyên và môi trường để hướng dẫn thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn ngành, bảo đảm phù hợp với quy định về chế độ báo cáo trong cơ quan hành chính nhà nước của cơ quan cấp trên.

- Đề xuất sửa đổi các nội dung liên quan đến chế độ thông tin báo cáo trong Quy chế làm việc của Bộ phù hợp với yêu cầu quản lý và tình hình mới.

4. Kết quả nghiên cứu:

- Đánh giá được thực trạng chế độ báo cáo của toàn ngành;

- Đã đánh giá được việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo hành chính là nội dung cần thiết và quan trọng trong hoạt động quản lý của các cơ quan HCNN, bảo đảm thông tin thông suốt trong hoạt động quản lý của bộ máy HCNN, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo điều hành của bộ máy hành chính

- Đã đề xuất các giải pháp nhằm đơn giản hóa chế độ báo cáo (cắt giảm tối thiểu 20% chế độ báo cáo hiện hành, giúp giảm 20%-40% chi phí và hơn 50% thời gian lập báo cáo); thiết lập hệ thống đề cương, biểu mẫu thống nhất về chế độ báo cáo trong toàn ngành để đến năm 2020 vận hành Hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp ngành TN&MT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

5. Sản phẩm:

- Các báo cáo chuyên đề;

- Báo cáo đề xuất quy định về chế độ báo cáo ngành tài nguyên và môi trường;

- Báo cáo đề xuất sửa đổi các nội dung liên quan đến chế độ thông tin báo cáo trong Quy chế làm việc của Bộ;

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu;

- 01 Bài báo.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

6.1. Mô tả phương thức chuyển giao:

Sau khi hoàn thành nghiệm thu đề tài, kết quả và sản phẩm của đề tài sẽ được chuyển giao cho các cơ quan dự kiến tiếp nhận theo quy định bao gồm:

- Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Các Vụ, Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Các Trung tâm, Viện nghiên cứu thuộc Bộ;

- Các Trường trực thuộc Bộ;

- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố.

- Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở để Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường xây dựng, thiết lập Phần mềm lập báo cáo, hệ thống biểu, mẫu báo cáo ngành tài nguyên và môi trường, ứng dụng ngay vào công tác quản lý nhà nước của Bộ.

6.2. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

6.2.1. Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan

 Đề tài sẽ góp phần bổ sung vào cơ sở lý luận khoa học hành chính về đơn giản hóa chế độ báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước nói chung, ngành tài nguyên và môi trường nói riêng.

6.22. Đối với tổ chức chủ trì và cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu

Sản phẩm của đề tài sẽ giúp Văn phòng Bộ tham mưu cho Bộ trưởng ban hành các chính sách, quyết định về đơn giản hóa chế độ báo cáo và các nội dung liên quan, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành. Giúp giảm tải gánh nặng thực hiện chế độ báo cáo (thời gian, nhân lực, vật lực, tiết kiệm chi phí...) đối với Văn phòng Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố.

62.3. Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

Kết quả nghiên cứu đưa ra phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo, xây dựng hệ thống biểu, mẫu báo cáo ngành tài nguyên và môi trường, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chế độ báo cáo. Đây sẽ là tài liệu tham khảo cho cơ quan quản lý, các cơ quan, đơn vị dịch vụ hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường khi tiến hành thực hiện đơn giản hóa chế độ báo cáo tại đơn vị.