Thông báo

Thông báo họp Tổ thẩm định đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2021 mã số TNMT.2021.01.09

15/06/2021

Thực hiện quyết định số 941/BTNMT ngày 17 tháng 5 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Tổ thẩm định nội dung, kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021 cho nhiệm vụ “Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất đổi mới mô hình tổ chức cơ quan quản lý đất đai các cấp đáp ứng yêu cầu của Cách mạng công nghiệp 4.0 và góp phần xây dựng Chính phủ điện tử”, mã số TNMT.2021.01.09

Chủ trì họp: Ông Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian: 15h00 ngày 16 tháng 6 năm 2021

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến VTTBTRONG, Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết -Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Thành phần:

Thành viên Tổ thẩm định theo Quyết định số 941/BTNMT ngày 17 tháng 5 năm 2021; Đại diện đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu.

Nội dung thẩm định:

         Trên cơ sở hồ sơ hoàn thiện sau khi họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ. Tổ thẩm định nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ KH&CN tiến hành thẩm định theo những nội dung:

1. Nội dung cần hoàn thiện

1.1. Về nội dung thuyết minh

1.2. Về dự toán:

1.3. Tổ chức nhận chuyển giao

2. Về khối lượng công việc quy đổi

3.   Dự kiến tổng kinh phí cần thiết, trong đó:

a) Ngân sách nhà nước

b) Ngoài ngân sách nhà nước.

4. Kiến nghị về phương thức thực hiện:

(1) Khoán đến sản phẩm cuối cùng (trong đó kinh phí thuê chuyên gia...) hay 

(2) Khoán từng phần