Thông báo

Thông báo họp Tổ thẩm định nội dung, kinh phí đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2022 mã số TNMT.2022.03.10

28/09/2021

Thực hiện Quyết định số 1746/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng tg tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022. Bộ Tài Nguyên và Môi trường dự kiến sẽ tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp bộ cho đề tài "Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo giàn khoan biển tự nâng để phục vụ thi công khoan biển ở độ sâu đến 30m nước”, mã số TNMT.2022.03.10;

Chủ trì họp: Ông Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian: 15h 00 phút ngày 29 tháng 9 năm 2021.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến https://htt-khcn.monre.gov.vn/vttbtrong.

Thành phần:

Thành viên Tổ thẩm định theo Quyết định số 1746/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 9 năm 2021; Đại diện đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài và các thành viên thực hiện đề tài.

Nội dung thẩm định:

Trên cơ sở hồ sơ hoàn thiện sau khi họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ. Tổ thẩm định nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ KH&CN tiến hành thẩm định theo những nội dung:

1. Nội dung cần hoàn thiện

1.1. Về nội dung thuyết minh

1.2. Về dự toán:

1.3. Tổ chức nhận chuyển giao

2. Về khối lượng công việc quy đổi

3.   Dự kiến tổng kinh phí cần thiết, trong đó:

a) Ngân sách nhà nước

b) Ngoài ngân sách nhà nước.

4. Kiến nghị về phương thức thực hiện:

(1) Khoán đến sản phẩm cuối cùng (trong đó kinh phí thuê chuyên gia...) hay 

(2) Khoán từng phần, trong đó:

- Kinh phí ngân sách nhà nước khoán: ........ triệu đồng.

- Kinh phí ngân sách nhà nước không khoán: .......... triệu đồng.

Trân trọng thông báo!