Thông báo

Thông báo họp Tổ thẩm định nội dung, kinh phí đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2022 mã số TNMT.2022.01.35

17/01/2022

Thực hiện Quyết định số QĐ 2575/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng tư vấnHội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học  và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2022.

Bộ Tài Nguyên và Môi trường dự kiến sẽ tổ chức Họp Tổ thẩm định nội dung và dự kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 cho nhiệm vụ "Nghiên cứu cơ sở khoa học xác lập giá trị tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản, quy định đấu giá, chuyển nhượng và thế chấp quyền khai thác sử dụng" Mã số đề tài: TNMT.2022.01.35;

Chủ trì họp: Ông Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian: 16h 30 phút ngày 11 tháng 01 năm 2022.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến https://htt-khcn.monre.gov.vn/vttbtrong.

Thành phần:

Thành viên Tổ thẩm định theo Quyết định số QĐ 2575/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2021; Đại diện đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài và các thành viên thực hiện đề tài.

Nội dung thẩm định:

Trên cơ sở hồ sơ hoàn thiện sau khi họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ. Tổ thẩm định nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ KH&CN tiến hành thẩm định theo những nội dung:

1. Nội dung cần hoàn thiện

1.1. Về nội dung thuyết minh

1.2. Về dự toán:

1.3. Tổ chức nhận chuyển giao

2. Về khối lượng công việc quy đổi

3.   Dự kiến tổng kinh phí cần thiết, trong đó:

a) Ngân sách nhà nước

b) Ngoài ngân sách nhà nước.

4. Kiến nghị về phương thức thực hiện:

(1) Khoán đến sản phẩm cuối cùng (trong đó kinh phí thuê chuyên gia...) hay 

(2) Khoán từng phần, trong đó:

- Kinh phí ngân sách nhà nước khoán: ........ triệu đồng.

- Kinh phí ngân sách nhà nước không khoán: .......... triệu đồng.

Trân trọng thông báo!