Thông báo

Thông báo kết quả tuyển chọn đề tài cấp Bộ mở mới TNMT.2022.04.09.

11/10/2021

Thực hiện Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN của Bô.

Căn cứ kết quả họp Hội đồng tư vấn, tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 đối với đề tài: Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng hệ thống cảnh báo thiên tai, lũ lụt cho các vùng ven biển Việt Nam có sự tham gia tương tác của cộng đồng, thử nghiệm tại 1 tỉnh thuộc khu vực ven biển miền Trung, mã số TNMT.2022.04.09. Cá nhân đăng ký: TS Nguyễn Gia Trọng. Tổ chức đăng ký: Trường Đại học Mỏ Địa chất.

Vụ Khoa học và Công nghệ xin thông báo kết quả họp Hội đồng và đề nghị tổ chức chủ trì thực hiện, cá nhân chủ nhiệm đề tài như sau:

1. Đề nghị Trường Đại học Mỏ - Địa chất và các cá nhân có liên quan thực hiện  rà soát, sửa chữa và hoàn thiện thuyết minh và dự toán của đề tài theo ý kiến Hội đồng (biên bản kèm theo).

2. Xây dựng báo cáo về việc hoàn thiện Hồ sơ đề tài nêu trên tuân thủ theo ý kiến của Hội đồng theo mẫu gửi kèm theo.

3. Hồ sơ hoàn thiện đề tài nộp về Vụ Khoa học và Công nghệ (hồ sơ công việc và trên website: https://khcn.monre.gov.vn) trước 17h00 ngày 08 tháng 10 năm 2021 để thực hiện bước tiếp theo.

Vụ Khoa học và Công nghệ đề nghị đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài thực hiện theo đúng yêu cầu và thời hạn nêu trên.

Quá thời hạn nêu trên, tổ chức và cá nhân không hoàn thiện hồ sơ theo quy định coi như không có nhu cầu thực hiện nhiệm vụ./.