Thông báo

Thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tàiTNMT.2020,03.05

16/09/2021

Thực hiện Quy định tại khoản 9 Điều 19 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ kết quả họp ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2022 thuộc chương trình TNMT.03/21-25 (Quyết định số 1675/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 8 năm 2021), Vụ Khoa học và Công nghệ xin thông báo kết quả kiến nghị tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì nhiệm vụ như sau

.Đề tài “Nghiên cứu thiết kế, lắp đặt bộ máy đo Radar xuyên đất gắn trên thiết bị bay không người lái (UAV) phục vụ hoạt động nghiên cứu, điều tra, khảo sát tài nguyên và môi trường”, Mã số TNMT.2022.03.05

Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ;

Họ và tên cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Đào Ngọc Long.

Thực hiện Quy định tại khoản 9 Điều 19 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ kết quả họp ngày 30 tháng 8 năm 2021, ngày 08 tháng 9 và ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2022 thuộc chương trình TNMT.02/21-25 và TNMT.03/21-25 (Quyết định số 1675/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 8 năm 2021), Vụ Khoa học và Công nghệ xin thông báo kết quả kiến nghị tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì nhiệm vụ như sauVụ Khoa học và Công nghệ thông báo để các tổ chức, cá nhân được kiến nghị trúng tuyển hoàn thiện Hồ sơ theo quy định tại khoản 10 Điều 19 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT và gửi về Vụ trên hệ thống Hồ sơ quản lý văn bản và Hồ sơ điện tử để làm các thủ tục tiếp theo trước ngày 18 tháng 9 năm 2021. Quá thời hạn nêu trên, tổ chức và cá nhân được kiến nghị trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ theo quy định coi như không có nhu cầu tham gia thực hiện đề tài./.