Thông báo

Thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ TNMT.2022.03.03

16/09/2021

Căn cứ kết quả họp ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2022 thuộc Chương trình TNMT.03/21-25 (Quyết định số 1675/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 8 năm 2021), Vụ Khoa học và Công nghệ xin thông báo kết quả kiến nghị tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì nhiệm vụ như sau:

1. Đề tài “Nghiên cứu chế tạo xe chuyên dụng tự hành gắn tổ hợp thiết bị thu nhận dữ liệu địa không gian để phục vụ việc thành lập, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý”, mã số TNMT.2022.03.03

Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ;

Họ và tên cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Đặng Xuân Thủy.

Vụ Khoa học và Công nghệ thông báo để các tổ chức, cá nhân được kiến nghị trúng tuyển hoàn thiện Hồ sơ theo quy định tại khoản 10 Điều 19 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT và gửi về Vụ trên hệ thống Hồ sơ quản lý văn bản và Hồ sơ điện tử để làm các thủ tục tiếp theo trước ngày 18 tháng 9 năm 2021. Quá thời hạn nêu trên, tổ chức và cá nhân được kiến nghị trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ theo quy định coi như không có nhu cầu tham gia thực hiện đề tài./.