Thông báo

Thông báo kết quả tuyển chọn

28/02/2023

Kết quả tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2023

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả tuyển chọn, xét giao trực tiếp các nhiệm vụ như sau:

1. Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Hoàn thiện hệ thống tổ hợp UAV bay chụp ảnh, quét lidar phục vụ công tác thu nhận dữ liệu không gian địa lý, mã số TNMT.2023.03.17. 1.1. Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển Tên tổ chức: Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ Họ và tên cá nhân: ThS. Phạm Thị Hạnh 1.2. Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ không trúng tuyển: Không..

2. Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu hoàn thiện danh mục phương tiện đo, chuẩn đo lường, chất chuẩn các lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường, mã số TNMT.2023.996.01 Tên tổ chức chủ trì được giao trực tiếp: Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ Họ và tên cá nhân: TS. Nguyễn Phi Sơn

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký Thông báo này, Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển và được giao trực tiếp chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường qua Vụ Khoa học và Công nghệ. Quá thời hạn trên, tổ chức cá nhân được kiến nghị trúng tuyển không hoàn thiện 2 hồ sơ theo quy định coi như  không có nhu cầu tham gia thực hiện nhiệm vụ (đề tài/dự án/đề án…). Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo để các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn và được xét giao trực tiếp biết, thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật./.