Thông báo

Thông báo Kiến nghị của Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 lĩnh vực môi trường

01/06/2021

Thực hiện Quy định tại khoản 9 Điều 19 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ kết quả họp ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2021 thuộc chương trình TNMT.01/21-25 và TNMT.05/21-25 (Quyết định số 1013/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 05 năm 2021), Vụ Khoa học và Công nghệ xin thông báo kết quả kiến nghị tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì nhiệm vụ như sau:

  1. Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất giải pháp thực hiện tín dụng xanh theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường”, mã số TNMT.2021.01.18

Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;

Họ và tên cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Đỗ Hoài Linh

2. Đề tài “Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư đến di sản thiên nhiên và đề xuất các quy định quản lý”, Mã số TNMT.2021.01.19  

          Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Phát triển Tài nguyên và Môi trường, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam;

Họ và tên cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Phạm Anh Cường.

3. tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý, xử lý pin năng lượng mặt trời thải”, Mã số TNMT.2021.05.01

Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội;

Họ và tên cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ: GS. TS. Huỳnh Trung Hải.

Vụ Khoa học và Công nghệ thông báo để các tổ chức, cá nhân được kiến nghị trúng tuyển hoàn thiện Hồ sơ theo quy định tại khoản 10 Điều 19 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT và gửi về Vụ trên hệ thống Hồ sơ quản lý văn bản và Hồ sơ điện tử để làm các thủ tục tiếp theo trước ngày 05 tháng 6 năm 2021.