Thông báo

Thông báo Kiến nghị của Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 thuộc chương trình trọng điểm cấp Bộ TNMT.02/21-25

07/06/2021

Thực hiện Quy định tại khoản 9 Điều 19 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ kết quả họp ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2021 thuộc chương trình TNMT.02/21-25 (Quyết định số 922/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 05 năm 2021), Vụ Khoa học và Công nghệ xin thông báo kết quả kiến nghị tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì nhiệm vụ như sau:

1. Nghiên cứu phân vùng rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất đá do mưa tại khu vực miền núi, trung du Việt Nam. Mã số TNMT.2021.02.10:

Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia; 

Họ và tên cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Hoàng Minh.

2. Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát để cảnh báo sớm theo thời gian thực về trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam. Mã số TNMT.2021.02.11

Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản; 

Họ và tên cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Nguyễn Trọng Hiền​​​​​​​.

Vụ Khoa học và Công nghệ thông báo để các tổ chức, cá nhân được kiến nghị trúng tuyển hoàn thiện Hồ sơ theo quy định tại khoản 10 Điều 19 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT và gửi về Vụ trên hệ thống Hồ sơ quản lý văn bản và Hồ sơ điện tử để làm các thủ tục tiếp theo trước ngày 08 tháng 6 năm 2021.