Thông báo

Thông báo Nghiệm thu đề tài cấp Bộ lĩnh vực công nghệ thông tin, mã số TNMT.2018.09.05

23/04/2021

Tên Đề tài "Nghiên cứu, đề xuất định hướng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường, giai đoạn 2020 - 2030”.

Mã số: TNMT.2018.09.05.

Chủ nhiệm: ThS. Trần Văn Đoài.

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

Thời gian họp: 09h00 Ngày 28/4/2021 (Thứ Tư);

Địa điểm họp: Phòng họp A1010 - Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì: Ông Hoàng Mạnh Cương - Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tên Đề tài "Nghiên cứu, đề xuất định hướng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường, giai đoạn 2020 - 2030”.

Mã số: TNMT.2018.09.05.

Chủ nhiệm: ThS. Trần Văn Đoài.

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

Thời gian thực hiện: từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2020 (Quyết định gia hạn số 3136/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2016 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện).

2. Mục tiêu:

- Đánh giá được toàn diện kết quả ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong nghành tài nguyên và môi trường.
- Đề xuất định hướng ứng dụng và phát triển CNTT ngành tài nguyên môi trường trong giai đoạn 2020-2030, phù hợp với chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghệ thông tin và định hướng phát triển của ngành tài nguyên môi trường.
3. Nội dung thực hiện

- Khảo sát hiện trạng và thu thập yêu cầu xây dựng định hướng ứng dụng CNTT trong ngành TNMT
- Phân tích, đánh giá hiện trạng ứng dụng và phát triển CNTT trong ngành
tài nguyên và môi trường
- Nghiên cứu, phân tích và đánh giá xu thế ứng dụng, phát triển CNTT và quản lý dữ liệu trong bối cảnh xu thế Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
- Nghiên cứu, đề xuất định hướng ứng dụng và phát triển CNTT ngành tài nguyên môi trường trong giai đoạn 2020 đến 2030

4. Kết quả nghiên cứu:
Xác lập được cơ sở khoa học, thực tiễn đề xuất Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên cơ sở các chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường (chiến lược ngành, chiến lược của các lĩnh vực, …), thông tin về hiện trạng và tổng hợp nhu cầu của các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trường, các bài học kinh nghiệm được đúc kết từ việc triển khai Chiến lược 179, phân tích xu thế phát triển của công nghệ giai đoạn 2021 - 2030 và trên cơ sở phù hợp với thực tiễn phát triển của ngành tài nguyên và môi trường. Dự thảo Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được gửi lấy ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông, các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh / thành phố và các chuyên gia tại các hội thảo khoa học. 

TTH-KHCN