Thông báo

Thông báo nghiệm thu đề tài dừng thực hiện theo quyết định 2680/QĐ-BTNMT, mã số TNMT.2018.01.07

24/09/2021

Căn cứ Quyết định 1836/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng BộTài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ dừng năm 2020 của Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng tư vấn, đánh giá sản phẩm của đề tài mã số TNMT.2018.01.07, do Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai làm chủ trì; ThS Chu Thị Hồng Lan làm chủ nhiệm.

Tên đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm hoàn thiện khung pháp lý và đề xuất cơ chế, công cụ thực hiện quan trắc tài nguyên đất”

Thời gian họp dự kiến: 16h30 phút ngày 25/9/2021 (Thứ bảy).

Địa điểm họp: Phòng họp trực tuyến VTTBTRONG, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chủ trì: TS. Trần Bình Trọng - Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ

Mục tiêu nghiên cứu:

- Cung cấp cơ sở khoa học cho công tác hoạch định chính sách đất đai về quan trắc tài nguyên đất;

- Đề xuất hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế, công cụ quan trắc và khung hệ thống quan trắc tài nguyên đất

Nội dung nghiên cứu:

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động quan trắc tài nguyên đất gắn với cải tạo, bảo vệ và khai thác sử dụng đất.

2. Nghiên cứu đánh giá thực trạng khung pháp lý, cơ chế, công cụ và hệ thống quan trắc tài nguyên đất.

3. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng triển khai thực hiện công tác quan trắc tài nguyên đất tại Việt Nam.

4. Đề xuất hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế, công cụ thực hiện quan trắc và khung hệ thống quan trắc tài nguyên đất.

Sản phẩm:

1. Cơ sở lý luận về hoạt động quan trắc tài nguyên đất;

2. Báo cáo đánh giá thực trạng khung pháp lý, cơ chế và công cụ thực hiện quan trắc tài nguyên đất;

3. Báo cáo đánh giá thực trạng triển khai thực hiện công tác quan trắc tài nguyên đất tại Việt Nam;

4. Báo cáo đề xuất hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế, công cụ thực hiện quan trắc và khung hệ thống quan trắc tài nguyên đất;

5. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài;

6. 01 bài báo;

7. đào tạo 01 thạc sỹ

Đây là đề tài dừng thực hiện theo Quyết định 2680/QĐ-BTNMT khi chưa hoàn thành toàn bộ quá trình nghiên cứu, chưa có được toàn bộ sản phẩm cuối cùng theo đăng ký trong thuyết minh và hợp đồng, do đó Hội đồng nghiệm thu có nhiệm vụ:

1. Rà soát, xác nhận khối lượng công việc đã thực hiện tương ứng số kinh phí đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp lũy kế hết năm 2020;

2. Xem xét đánh giá, nghiệm thu hồ sơ kết thúc đề tài (Báo cáo tổng hợp, sản phẩm trung gian, sản phẩm chính,…) để kết thúc việc thực hiện đề tài khoa học và công nghệ;

3. Kiến nghị việc sử dụng các kết quả đề tài, khối lượng đã thực hiện vượt so với kế hoạch nhưng chưa được cấp kinh phí.