Thông báo

Thông báo nghiệm thu đề tài dừng thực hiện theo quyết định 2680/QĐ-BTNMT, mã số TNMT.2018.01.10

24/09/2021

Căn cứ Quyết định 1836/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng BộTài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ dừng năm 2020 của Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng tư vấn, đánh giá sản phẩm của đề tài mã số TNMT.2018.01.10, do Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai làm chủ trì; ThS Lê Hồng Văn làm chủ nhiệm.

Tên đề tài: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp kỹ thuật quản lý, lưu trữ, vận hành và khai thác tài liệu đất đai điện tử phục vụ quản lý đất đai tại cơ quan Tổng cục Quản lý đất đai và địa phương”

Thời gian họp dự kiến: 15h00 phút ngày 25/9/2021 (Thứ bảy).

Địa điểm họp: Phòng họp trực tuyến VTTBTRONG, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chủ trì: TS. Trần Bình Trọng - Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ

Mục tiêu nghiên cứu:

- Đề xuất giải pháp kỹ thuật và xây dựng mô hình lưu trữ, quản lý, vận hành và khai thác kho tài liệu đất đai điện tử hiện có.

- Đề xuất quy trình nghiệp vụ lưu trữ, quản lý, vận hành và khai thác kho tài liệu đất đai điện tử hiện có và công cụ phần mềm trên môi trường mạng về quản lý, khai thác sử dụng tài liệu đất đai điện tử.

Nội dung nghiên cứu:

1. Tổng quan về hoạt động lưu trữ và quản lý tài liệu đất đai, tài liệu đất đai điện tử;

2. Thực trạng công tác lưu trữ tài liệu đất đai điện tử tại Tổng cục Quản lý đất đai và địa phương;

3. Nghiên cứu, đề xuất mô hình, giải pháp kỹ thuật lưu trữ, bảo quản và khai thác tài liệu đất đai điện tử trong lĩnh vực đất đai áp dụng cho cả nước;

4. Nghiên cứu đề xuất bộ quy trình về lưu trữ, bảo quản và khai thác tài liệu điện tử trong lĩnh vực đất đai tại trung ương và địa phương;

5. Nghiên cứu, đề xuất về đảm bảo an toàn bảo mật, tính pháp lý chuẩn dữ liệu của tài liệu đất đai điện tử;

6. Xây dựng công cụ phần mềm triển khai vận hành trên môi trường mạng phục vụ quản lý, khai thác tài liệu đất đai điện tử;

7. Thử nghiệm mô hình lưu trữ, bảo quản và khai thác sử dụng tài liệu điện tử lĩnh vực đất đai;

8. Xây dựng phương án “Số hóa, quản lý, lưu trữ, vận hành và khai thác kho dữ liệu đất đai hiện có tại Tổng cục Quản lý đất đai”.

Sản phẩm:

1.Tổng quan hoạt động lưu trữ và quản lý tài liệu đất đai, tài liệu đất đai điện tử;

2. Báo cáo thực trạng công tác lưu trữ tài liệu đất đai điện tử tại Tổng cục Quản lý đất đai và địa phương;

3. Mô hình, giải pháp kỹ thuật lưu trữ, bảo quản và khai thác tài liệu đất đai điện tử trong lĩnh vực đất đai áp dụng cho cả nước;

4. Bộ quy trình về lưu trữ, bảo quản và khai thác tài liệu điện tử trong lĩnh vực đất đai tại trung ương và địa phương;

5. Đề xuất quy định đảm bảo an toàn bảo mật, tính pháp lý chuẩn dữ liệu của tài liệu đất đai điện tử tại trung ương và địa phương;

6. Phần mềm lưu trữ, quản lý, khai thác tài liệu đất đai điện tử triển khai vận hành trên môi trường mạng;

7. Báo cáo thử nghiệm mô hình lưu trữ, bảo quản và khai thác sử dụng tài liệu điện tử lĩnh vực đất đai tại các địa bàn thử nghiệm;

8. Phương án “Số hóa, quản lý, lưu trữ, vận hành và khai thác kho dữ liệu đất đai hiện có tại Tổng cục Quản lý đất đai”;

9. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài;

10. 01 bài báo.

Đây là đề tài dừng thực hiện theo Quyết định 2680/QĐ-BTNMT khi chưa hoàn thành toàn bộ quá trình nghiên cứu, chưa có được toàn bộ sản phẩm cuối cùng theo đăng ký trong thuyết minh và hợp đồng, do đó Hội đồng nghiệm thu có nhiệm vụ:

1. Rà soát, xác nhận khối lượng công việc đã thực hiện tương ứng số kinh phí đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp lũy kế hết năm 2020;

2. Xem xét đánh giá, nghiệm thu hồ sơ kết thúc đề tài (Báo cáo tổng hợp, sản phẩm trung gian, sản phẩm chính,…) để kết thúc việc thực hiện đề tài khoa học và công nghệ;

3. Kiến nghị việc sử dụng các kết quả đề tài, khối lượng đã thực hiện vượt so với kế hoạch nhưng chưa được cấp kinh phí.