Thông báo

Thông báo nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ mã số TNMT.2018.01.08

07/11/2021

Thực hiện Quyết định số 2130/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài cấp Bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến tổ chức nghiệm thu  đề tài cấp Bộ sau:

THÔNG TIN CHUNG

Tên đề tài: "Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất mô hình ngân hàng quỹ đất nông nghiệp tại Việt Nam"; mã số TNMT.2018.01.08.

Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu quản lý đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đàm Thị Mai Oanh.

Thời gian họp: 8h30 ngày 12 tháng 11 năm 2021

Địa điểm: phòng họp trực tuyến VTTBTRONG

Chủ trì: TS. Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ

Mục tiêu nghiên cứu:

- Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc đề xuất mô hình ngân hàng quỹ đất nông nghiệp.

- Đề xuất mô hình ngân hàng quỹ đất nông nghiệp tại Việt Nam để sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp 

Nội dung nghiên cứu:

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận cho việc đề xuất mô hình ngân hàng quỹ đất nông nghiệp;

2. Nghiên cứu cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất mô hình ngân hàng quỹ đất nông nghiệp;

3. Đề xuất mô hình ngân hàng quỹ đất nông nghiệp

4. Đề xuất khung pháp lý cho mô hình ngân hàng quỹ đất nông nghiệp tại Việt Nam

Sản phẩm:

1. Cơ sở lý luận cho việc đề xuất mô hình ngân hàng quỹ đất nông nghiệp

2. Cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất mô hình ngân hàng quỹ đất nông nghiệp

3. Báo cáo đề xuất mô hình ngân hàng quỹ đất nông nghiệp

4. Báo cáo đề xuất khung pháp lý cho mô hình ngân hàng quỹ đất nông nghiệp tại Việt Nam

5. Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ (gồm Báo cáo tổng hợp, Báo cáo tóm tắt);

6. 01 bài báo;

7. đào tạo 01 thạc sỹ