Thông báo

Thông báo nghiệm thu đề tài lĩnh vực Đất đai mã số TNMT.2017.01.01

25/11/2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng tư vấn nghiệm thu nhiệm vụ có mã số TNMT.2017.01.01: Nghiên cứu cơ sở khoa học về việc cho nhà đầu tư nước ngoài nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân để sản xuất nông nghiệp. 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Mai Văn Phấn

Thời gian họp: 15 giờ 30 phút ngày 26 tháng 11 năm 2020.

Địa chỉ phòng họp: Phòng A.1107, Bộ Tài nguyên và Môi trường .

Chủ trì: Ông Hoàng Mạnh Cương, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ

Thông tin chung của Đề tài:

Mục tiêu:

1. Làm rõ cơ sở lý luận đối với việc cho nhà đầu tư nước ngoài nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để sản xuất nông nghiệp. 2. Làm rõ thực trạng sử dụng đất của nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện dự án tại Việt Nam và nhu cầu của nhà đầu tư nước ngoài về việc nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để sản xuất nông nghiệp. 3. Đề xuất các quy định về điều kiện và trình tự thủ tục về việc cho nhà đầu tư nước ngoài nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để sản xuất nông nghiệp.

Nội dung:

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan về việc quản lý, sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp Nội dung 2: Nghiên cứu thực trạng việc sử dụng đất thông qua phương thức nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Nội dung 3: Xây dựng bộ tiêu chí và đánh giá tác động đến kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh khi thực hiện chính sách cho nhà đầu tư nước ngoài thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án sản xuất nông nghiệp Nội dung 4: Đề xuất các quy định cho nhà đầu tư nước ngoài nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để sản xuất nông nghiệp

Sản phẩm dự kiến:

1. Báo cáo về cơ sở lý luận đối với việc cho nhà đầu tư nước ngoài nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để sản xuất nông nghiệp 2. Báo cáo về thực trạng sử dụng đất của nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện dự án tại Việt Nam và nhu cầu của nhà đầu tư nước ngoài về việc nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để sản xuất nông nghiệp 3. Bộ tiêu chí đánh giá tác động việc thực hiện chính sách cho nhà đầu tư nước ngoài thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án sản xuất nông nghiệp 4. Dự thảo nội dung đề xuất các quy định về điều kiện và trình tự thủ tục về việc cho nhà đầu tư nước ngoài nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để sản xuất nông nghiệp. 5. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu. 06. 01 Bài báo đăng tại tạp chí chuyên ngành.