Thông báo

Thông báo nghiệm thu đề tài lĩnh vực Đất đai mã số TNMT.2017.01.04

25/11/2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp Hội đồng tư vấn nghiệm thu nhiệm vụ có mã số TNMT.2017.01.04: Nghiên cứu, đánh giá tác động của việc quản lý sử dụng đất các công trình thủy điện đến kinh tế, xã hội, môi trường và đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất đối với công trình thủy điện. 

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Gia Chinh

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 11 năm 2020.
Địa chỉ phòng họp: Phòng A.1010, Bộ Tài nguyên và Môi trường .

Thông tin chung về đề tài:

Mục tiêu:

Đánh giá được tác động tích cực và tiêu cực của việc quản lý sử dụng đất các công trình thủy điện đến kinh tế, xã hội và môi trường; trên cơ sở đó đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất các công trình thủy điện

Nội dung:

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan về việc quản lý, sử dụng đất để phát triển các công trình thủy điện và xây dựng bộ tiêu chí đánh giá tác động của việc quản lý sử dụng đất các công trình thủy điện tới kinh tế, xã hội và môi trường.

Nội dung 2: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng việc quản lý, sử dụng đất phát triển các công trình thủy điện;

Nội dung 3: Đánh giá tác động của việc quản lý sử dụng đất phát triển các công trình thủy điện đến kinh tế, xã hội và môi trường;

Nội dung 4: Đề xuất hoàn thiện các quy định về quản lý, sử dụng đất đối với phát triển các công trình thủy điện;

Sản phẩm dự kiến:

Dự thảo Nội dung văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý, sử dụng đất đất các công trình thủy điện.