Thông báo

Thông báo nghiệm thu đề tài lĩnh vực Môi trường TNMT.2018.04.03

23/07/2021

Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng kế hoạch phòng, chống ô nhiễm môi trường đối với cảng biển.  

Mã số: TNMT.2018.04.03.

Thời gian họp dự kiến: 13 giờ 30 phút, ngày 26/7/2021 (Thứ 2);

Địa điểm họp: Phòng họp A1010 - Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường; trực tuyến tại: https://htt-khcn.monre.gov.vn/pvtntcuong

Chủ trì: Ông Nguyễn Thạc Cường - Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung:

Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng kế hoạch phòng, chống ô nhiễm môi trường đối với cảng biển.

Mã số: TNMT.2018.04.03.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Phương Mai

Các thành viên tham gia thực hiện chính: Ths. Trần Thị Thu Anh; CN. Lê Thị Nhung; Ths. Nguyễn Thị Dung; Ths. Nguyễn Thị Kiều Nguyệt; Ths. Phan Tiến Thành; TS. Phạm Ngọc Sơn; ThS. Dương Thị Thanh Hà; TS. Đinh Thị Hải Vân; ThS. Nguyễn Thiên Phương Thảo.        

Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Môi trường, Tổng cục Môi trường

Thời gian thực hiện: Từ 6/2018-12/2020; gia hạn 6/2021.

2. Mục tiêu:

- Làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn về phòng, chống ô nhiễm môi trường đối với cảng biển

- Xây dựng hướng dẫn lập kế hoạch phòng, chống ô nhiễm môi trường đối với cảng biển phù hợp điều kiện Việt Nam nhằm hoàn thiện công cụ quản lý môi trường đối với cảng biển.

3. Tính mới và tính sáng tạo                       

Đề tài đã đánh giá được thực trạng năng lực bảo vệ môi trường tại các cảng biển ở Việt Nam. Qua đó đề xuất tài liệu hướng dẫn lập kế hoạch phòng, chống ô nhiễm môi trường đối với cảng biển phù hợp điều kiện Việt Nam nhằm hoàn thiện công cụ quản lý môi trường đối với cảng biển. Đây là vấn đề mới, hiện nay đang được quan tâm và có ý nghĩa trong việc thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kin tế biển và phát triển cảng biển xanh tại Việt Nam. Đồng thời, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về quản lý môi trường biển nói chung và cảng biển nói riêng.

4. Kết quả nghiên cứu

- Đã thực hiện nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về kiểm soát ô nhiễm môi trường cảng biển, bao gồm đánh giá hệ thống các quy định hiện hành và thực trạng phòng ngừa kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các cảng biển Việt Nam; thực nghiên cứu các tài liệu quốc tế để học tập kinh nghiệm của các nước phát triển trong kiểm soat ô nhiễm tại cảng biển.

- Trên cơ sở những nghiên cứu tổng quan cùng với việc điều tra, đánh giá thực tiễn, đề tài đã xây dựng dự thảo tài liệu hướng dẫn kỹ thuật xây dựng kế hoạch phòng, chống ô nhiễm môi trường cảng biển Việt Nam. Đã thực hiện thử nghiệm tại 02 cảng biển là Cảng Container Quốc tế Hải Phòng và Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh. Sau khi đánh giá kết quả thử nghiệm, đã đề xuất các giải pháp để thực hiện Kế hoạch phòng chống, ô nhiễm môi trường cảng biển tại Việt Nam.

5. Sản phẩm

- Dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng kế hoạch phòng, chống ô nhiễm môi trường đối với cảng biển tại Việt Nam trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề tài;

- 02 bài báo.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

6.1 Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng

Sản phẩm của đề tài là Dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng kế hoạch phòng, chống ô nhiễm môi trường đối với cảng biển tại Việt Nam được chuyển giao cho Vụ Quản ký Chất lượng môi trường (Cục Kiểm soát ô nhiễm trước đây), Tổng cục Môi trường.

Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng kế hoạch phòng, chống ô nhiễm môi trường đối với cảng biển tại Việt Nam sẽ là căn cứ để các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường các cấp; chính quyền địa phương các tỉnh/thành có cảng biển; các tổ chức, cá nhân có liên quan hoạt động tại cảng biển ứng dụng trong công tác bảo vệ môi trường nói chung và thực hiện kế hoạch phòng, chống ô nhiễm môi trường tại cảng biển nói riêng.

Việc cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cũng như sản phẩm chính của đề tài rất hữu ích đối với các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường các cấp và các cơ quan quản lý khác có liên quan.

6.2 Tác động và lợi ích mang lại của kết quả đề tài

Theo Khoản 2 Điều 43 Luật biển Việt Nam, cảng biển là một trong những ngành kinh tế biển mà Nhà nước ưu tiên tập trung phát triển, tuy nhiên, hoạt động phát triển phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường. Mặt khác, theo quy định tại khoản 2, Điều 13, Nghị định số 37/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 4/4/2017 quy định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển: “Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn cụ thể về kế hoạch phòng, chống ô nhiễm môi trường đối với cảng biển theo quy định của pháp luật”. Sản phẩm nghiên cứu của đề tài là dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống ô nhiễm môi trường đối với cảng biển. Như vậy, việc thực hiện đề tài là thực thi nhiệm vụ Chính phủ giao, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về quản lý môi trường biển nói chung và cảng biển nói riêng.

Ngoài ra, các kết quả nghiên cứu của đề tài được thể hiện trong Báo cáo tổng kết sẽ cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn về nội dung phòng, chống ô nhiễm môi trường đối với cảng biển; vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện kế hoạch phòng, chống ô nhiễm môi trường cảng biển.

Đối với Viện Khoa học Môi trường và các cơ quan khác có liên quan, đề tài nghiên cứu được xây dựng, kế thừa và phát triển dựa trên các công trình nghiên cứu trước đó, đồng thời tiến hành điều tra, khảo sát thực tế. Do vậy, hoạt động khoa học, nâng cao năng lực nghiên cứu của Viện và các cơ quan liên quan sẽ được thúc đẩy; kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ đóng góp luận cứ khoa học, khách quan, có hệ thống cho lĩnh vực khoa học có liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.

Việc thực hiện đề tài góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đề tài trong quá trình nghiên cứu. Ngoài ra, sản phẩm của đề tài sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các tổ chức, cá nhân tham gia giảng dạy, đào tạo liên quan đến lĩnh vực quản lý môi trường.