Thông báo

Thông báo nghiệm thu đề tài lĩnh vực Môi trường TNMT.2018.04.05

23/07/2021

Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm xây dựng khung pháp lý bảo vệ môi trường vùng ven biển có tính liên ngành, liên tỉnh .  

Mã số: TNMT.2018.04.05.

Thời gian họp dự kiến: 16 giờ 00 phút, ngày 26/7/2021 (Thứ 2);

Địa điểm họp: Phòng họp A1010 - Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường; trực tuyến tại: https://htt-khcn.monre.gov.vn/pvtntcuong

Chủ trì: Ông Nguyễn Thạc Cường - Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung:

Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm xây dựng khung pháp lý bảo vệ môi trường vùng ven biển có tính liên ngành, liên tỉnh.

Mã số: TNMT.2018.04.05.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Hải Yến

Các thành viên tham gia thực hiện chính: PGS.TS. Phạm Văn Lợi; TS. Mai Đức Chung; TS. Nguyễn Sáng; ThS. Nguyễn Kim Hoàn; ThS. Phan Quang; ThS. Nguyễn Thu Hà; ThS. Nguyễn Vân Anh; ThS. Vũ Ngọc Minh; CN. Hoàng Tố Phương.        

Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Môi trường, Tổng cục Môi trường

Thời gian thực hiện: Từ 6/2018-12/2020; gia hạn 6/2021.

2. Mục tiêu

- Làm rõ được cơ sở lý luận và thực tiễn về khung pháp lý bảo vệ môi trường vùng ven biển (BVMTVVB) có tính liên ngành, liên tỉnh.

- Đề xuất được nội dung cần sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện một số văn bản pháp luật về BVMTVVB có tính liên ngành, liên tỉnh.

3. Tính mới và sáng tạo

Nghiên cứu đã luận giải được cơ sở lý luận của khung pháp lý BVMTVVB. Nghiên cứu tiến hành đánh giá thực trạng bảo vệ môi trường (BVMT) và thực hiện các quy định pháp luật về BVMTVVB tại Việt Nam từ đó đề xuất các sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện một số văn bản pháp luật về BVMTVVB có tính liên ngành, liên tỉnh.

4. Kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu của để tài gồm:

- Cơ sở lý luận về khung pháp lý BVMTVVB có tính liên ngành, liên tỉnh;

- Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về khung pháp lý BVMTVVB có tính liên ngành, liên tỉnh;

- Thực trạng BVMTVVB có tính liên ngành, liên tỉnh của Việt Nam;

- Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện một số văn bản pháp luật  về BVMTVVB có tính liên ngành, liên tỉnh.

5. Sản phẩm

- Báo cáo cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về khung pháp lý BVMTVVB có tính liên ngành, liên tỉnh.

- Báo cáo đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện một số văn bản pháp luật về BVMTVVB có tính liên ngành, liên tỉnh.

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của Đề tài.

- 03 bài báo phản ánh các nội dung nghiên cứu của đề tài đăng tải trên Tạp chí chuyên ngành môi trường.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

6.1. Lợi ích của đề tài

Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan

Góp phần tạo nền tảng khoa học về khung pháp lý BVMTVVB có tính liên ngành, liên tỉnhvà đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện một số văn bản pháp luật về BVMTVVB có tính liên ngành, liên tỉnh tại Việt Nam.

Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu

Góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đề tài trong quá trình đề xuất, xây dựng các quy định pháp luật về BVMTVVB có tính liên ngành, liên tỉnh.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện một số văn bản pháp luật về BVMTVVB có tính liên ngành, liên tỉnh trong bối cảnh hội nhập quốc tế sẽ chuyển giao cho Tổng cục Môi trường, Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam để phục vụ cho quá trình ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật BVMT năm 2020 và các văn bản pháp pháp luật khác.

Kết quả nghiên cứu của đề tài là bộ tài liệu tham khảo tốt cho các cơ quan nhà nước, các trường Đại học, Viện nghiên cứu nhằm phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và đào tạo.

Kết quả của đề tài cũng là tài liệu hướng dẫn tốt cho các tổ chức xã hội, các hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp có thể áp dụng các hình thức phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý môi trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế thị trường.

Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

Kết quả nghiên cứu đề tài góp phần thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BVMTVVB, đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về BVMT của xã hội, đặc biệt là các cơ quan QLNN, chính quyền trung ương và địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế nhằm giảm thiểu các nguy cơ rủi ro về ô nhiễm môi trường vùng ven biển có tính liên ngành, liên tỉnh có thể xảy ra trong tương lai.

Kết quả nghiên cứu của đề tài không những làm rõ được cơ sở lý luận và thực tiễn về khung chính sách BVMTVVB có tính chất liên ngành, liên tỉnh; nghiên cứu được kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về khung pháp lý BVMTVVB; đánh giá được thực trạng thực hiện các quy định pháp luật về BVMTVVB; đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện một số văn bản pháp luật về BVMTVVB có tính liên ngành, liên tỉnh tại Việt Nam góp phần thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BVMTVVB hiệu quả, phát triển kinh tế, xã hội ổn định, bền vững.

6.2. Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu đề tài, ngoài việc lưu trữ và quản lý theo quy định hiện hành, báo cáo Bộ TN&MT và chuyển giao cho Tổng cục Môi trường, Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam.

Hình thức chuyển giao: Kết quả sản phẩm được in ấn ở dạng bản cứng và bản mềm, chuyển giao cho các đơn vị nêu trên.

Kết quả sản phẩm là tài liệu cho các cơ quan tiếp nhận nêu trên nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật, tổ chức bộ máy, hỗ trợ hiệu quả công tác QLNN về môi trường.