Thông báo

Thông báo nghiệm thu đề tài lĩnh vực Môi trường TNMT.2018.04.15

21/01/2021

Thông báo nghiệm thu đề tài lĩnh vực Môi trường TNMT.2018.04.15

Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn trong nước và quốc tế làm luận cứ cho chỉnh sửa một số nội dung của luật đa dạng sinh học.Mã số:TNMT.2018.04.15

Thời gian Họp nghiệm thu cấp Bộ: 8h30 Ngày 26/01/2021 (Thứ ba);

Địa điểm họp: Phòng họp A1010 - Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì: Ông Nguyễn Thạc Cường - Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung:

  • Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn trong nước và quốc tế làm luận cứ cho chỉnh sửa một số nội dung của luật đa dạng sinh học.Mã số:TNMT.2018.04.15
  • Mã số: TNMT.2018.04.15
  • Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Thị Thanh Nhàn
  • Các thành viên tham gia thực hiện chính: TS. Nguyễn Xuân Dũng; ThS. Phan Thị Quỳnh Lê; ThS. Phùng Thu Thủy; ThS. Trần Huyền Trang; ThS. Đỗ Thanh Dương; TS. Trần Thị Kim Tĩnh; TS. Hoàng Ly Anh; ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; ThS. Lê Thị Thu Hiền
  • Tổ chức chủ trì:Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường
  • Thời gian thực hiện: Từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 12 năm 2020.

2. Mục tiêu:

Xây dựng được luận cứ khoa học và thực tiễn trong nước và quốc tế, góp phần sửa đổi, hoàn thiện một số nội dung của Luật Đa dạng sinh học nhằm tăng cường bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học, hài hòa với các quy định của các điều ước quốc tế.

3. Tính mới và sáng tạo:

Tính sáng tạo của đề tài là nghiên cứu, đề xuất được nội dung chỉnh sửa Luật Đa dạng sinh học đối với 05 nội dung (1) thế chế, chính sách về đa dạng sinh học; (2) quản lý khu bảo tồn; (3) bảo tồn loài; (4) thông tin, dữ liệu và quan trắc đa dạng sinh học; (5) tài chính cho đa dạng sinh học.

4. Nội dung nghiên cứu:

Nội dung 1: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn trong nước và đề xuất sửa đổi nội dung về̀ chính sách thể chế, tổ chức quản lý nhà nước về đa dạng sinh học trong Luật Đa dạng sinh học

Nội dung 2: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn trong nước và đề xuất sửa đổi nội dung về phân hạng, phân loại và quản lý khu bảo tồn trong Luật Đa dạng sinh học

Nội dung 3: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn trong nước và đề xuất sửa đổi nội dung về bảo vệ loài nguy cấp, quý, hiếm trong Luật Đa dạng sinh học

Nội dung 4: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn trong nước và đề xuất sửa đổi nội dung về thu thập, quản lý thông tin về đa dạng sinh học trong Luật Đa dạng sinh học

Nội dung 5: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn trong nước và đề xuất sửa đổi nội dung về tài chính cho đa dạng sinh học trong Luật Đa dạng sinh học

5. Sản phẩm:

- Báo cáo nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn trong nước và quốc tế nhằm đề xuất hoàn thiện quy định về thể chế, tổ chức quản lý nhà nước về đa dạng sinh học trong Luật Đa dạng sinh học

- Báo cáo nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn trong nước và quốc tế nhằm đề xuất hoàn thiện quy định về phân loại, phân hạng và quản lý khu bảo tồn trong Luật Đa dạng sinh học

- Báo cáo nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn trong nước và quốc tế nhằm đề xuất hoàn thiện quy định về bảo vệ loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ trong Luật Đa dạng sinh học

- Báo cáo nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn trong nước và quốc tế nhằm đề xuất hoàn thiện quy định về thu thập, quản lý thông tin về đa dạng sinh học trong Luật Đa dạng sinh học

- Báo cáo nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn trong nước và quốc tế nhằm đề xuất hoàn thiện quy định về tài chính cho đa dạng sinh học trong Luật Đa dạng sinh học

- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ

- 01 bài báo “Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và yêu cầu của các công ước quôc tế nhằm định hướng sửa đổi một số nội dung của luật đa dạng sinh học” (Đăng trên số Số 11/2020; Trang 21 Tạp chí Môi trường)

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng

- Các nghiên cứu của đề tài sẽ được sử dụng làm thông tin cơ sở, cung cấp cho các nhà ra quyết định trong việc lựa chọn phương án đề xuất sửa đổi các quy định trong quá trình sửa đổi Luật Đa dạng sinh học.

- Các nghiên cứu của đề tài sẽ được chuyển giao cho Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường để làm thông tin đầu vào, phục vụ cho quá trình sửa đổi Luật Đa dạng sinh học.