Thông báo

Thông báo Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ TNMT.2018.07.01

23/07/2021

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hồi đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ Mã số TNMT.2018.07.01

Tên đề tài : Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn bay chụp và  xử lý ảnh từ thiết bị bay không người lái phụ vụ thành lập bản đồ đị hình tỷ lệ 1/500, 1/1.000, 1/2.000.

Làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn công nghệ bay chụp ảnh từ thiết bị bay không người lái trong thành lập  bản đồ địa hình.

Đề xuất quy định kỹ thuật bay chụp và xử lý ảnh từ thiết bị bay không người lái phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500,1/1000,1/2000.