Thông báo

Thông báo nghiệm thu đề tài TNMT.2018.04.06 "Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất phương pháp đánh giá sức chịu tải của môi trường không khí ở nước ta và thử nghiệm cho một khu vực"

29/09/2021

Đề tài TNMT.2018.04.06 "Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất phương pháp đánh giá sức chịu tải của môi trường không khí ở nước ta và thử nghiệm cho một khu vực"  do Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện, được phê duyệt tại Quyết định số 1035/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2018 và Quyết định số 2954/QĐBTNMT 28/12/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và được thực hiện trong 03 năm 2018-2021.

Đề tài thực hiện 02 mục tiêu: (1) Lựa chọn được mô hình đánh giá sức chịu tải của môi trường không khí ở Việt Nam; (2) Xây dựng được Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá sức chịu tải của môi trường không khí ở Việt Nam.

Đề tài đã xây dựng 02 sản phẩm chính là (1) Báo cáo đề xuất mô hình đánh giá sức chịu tải của môi trường không khí phù hợp cho Việt Nam và (2) Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá sức chịu tải của môi trường không khí.

Các sản phẩm về công bố là 02 bài báo: Tên bài báo 1: Tiếp cận trong đánh giá sức chịu tải của môi trường không khí và hướng áp dụng cho Việt Nam, đăng tại: Tạp chí Môi trường số 02/2021; Tên bài báo 2: Đánh giá sức chịu tải của môi trường không khí - Quy trình thực hiện cho Việt Nam, đăng tại: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường số 9 (359): 5/2021 ISSN 1859-1477.

Đề tài đã đạt được các kết quả sau:

(1) Nghiên cứu cơ sở lý luận về đánh giá sức chịu tải của môi trường không khí: Đề tài đã làm rõ khái niệm, cách tiếp cận, các yếu tố ảnh hưởng đánh giá sức chịu tải của môi trường không khí trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về phương pháp đánh giá sức chịu tải cũng như các mô hình sử dụng đánh giá sức chịu tải của môi trường không khí. Bên cạnh đó, Đề tài cũng tìm hiểu về hệ số phát thải qua một số tài liệu quốc tế và các nghiên cứu trong nước.

(2) Nghiên cứu khả năng áp dụng và đề xuất mô hình đánh giá sức chịu tải của môi trường không khí ở Việt Nam và áp dụng thử nghiệm: Đề tài đã rà soát các quy định của Việt Nam liên quan đến sức chịu tải của môi trường không khí, trong đó có QCVN 05:2013/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh được sử dụng cho việc thử nghiệm đánh giá sức chịu tải của môi trường không khí cho khu vực Bắc Ninh. Theo đó, mức nồng độ chất ô nhiễm tối đa trong QCVN được áp dụng làm ngưỡng chịu tải của môi trường không khí xung quanh đối với PM2.5, SO2, NO2 trong khuôn khổ Đề tài. Đề tài cũng áp dụng Quyết định 1459/QĐ-TCMT vào tính toán chỉ số chất lượng không khí AQI và đưa ra các đánh giá về mức độ ô nhiễm và tần suất vượt ngưỡng đối với dữ liệu chất lượng không khí thu thập được tại Bắc Ninh. Trên cơ sở đánh giá sự phù hợp của các mô hình, Đề tài đã lựa chọn mô hình lan truyền chất ô nhiễm không khí AERMOD để thử nghiệm đánh giá sức chịu tải của môi trường không khí cho khu vực Bắc Ninh, đồng thời xây dựng quy trình thực hiện đánh giá sức chịu tải và thực hiện áp dụng thử nghiệm. Kết quả áp dụng thử nghiệm quy trình đánh giá sức chịu tải cho khu vực Bắc Ninh trên cơ sở kết hợp đồng bộ số liệu quan trắc chất lượng không khí và số liệu nguồn thải năm 2020 đã cho thấy tỉnh Bắc Ninh không còn khả năng chịu tải của môi trường không khí đối với thông số PM2.5 nói riêng và môi trường không khí ở Bắc Ninh nói chung; với kết quả đó, mô hình AERMOD đã xây dựng được các phương án giảm phát thải thấp, trung bình cho giai đoạn đến 2025 và phương án cao cho giai đoạn đến 2030 để đảm bảo môi trường không khí ở Bắc Ninh không vượt quy chuẩn cho phép.

(3) Xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá sức chịu tải của môi trường không khí: Dựa trên kết quả thử nghiệm quy trình đánh giá sức chịu tải cho khu vực Bắc Ninh với việc sử dụng mô hình AERMOD, Đề tài đã hoàn thiện hơn quy trình đánh giá sức chịu tải của môi trường không khí trong Hướng dẫn kỹ thuật với việc hướng dẫn cụ thể cho 5 bước: (i) Xác định, lựa chọn khu vực đánh giá sức chịu tải; (ii) Xác định các thông số ô nhiễm không khí để đánh giá sức chịu tải; (iii) Thu thập, xử lý số liệu đầu vào; (iv) Áp dụng mô hình đánh giá sức chịu tải của môi trường không khí, kiểm chứng mô hình; (v) Đánh giá khả năng chịu tải của khu vực đối với các chất ô nhiễm.

Đề tài TNMT.2018.04.06 được Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp vào 8h00 ngày 30 tháng 9 năm 2021, hình thức họp: Trực tuyến.

TTH-KHCN