Thông báo

Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ KHCN kết thúc năm 2020: TNMT.2017.05.20

28/01/2021

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

- Tên đề tài: Phân tích kinh tế định lượng các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam

- Mã số: TNMT.2017.05.20

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Lương Quang Huy

- Tổ chức chủ trì: Cục Biến đổi khí hậu

- Thời gian thực hiện: từ 07/2017 đến 30/11/2020 (đã bao gồm thời gian gia hạn)

2. Mục tiêu

-  Xác định được phương pháp phân tích kinh tế định lượng về chi phí– lợi ích cho các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (KNK) trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam;

-  Phân tích kinh tế định lượng được các giải pháp giảm nhẹ phát thải KNK trong NDC cho 06 vùng kinh tế- xã hội ở Việt Nam;

-  Đề xuất bổ sung chính sách, cơ cấu tổ chức, giải pháp nâng cao năng lực cho 06 vùng kinh tế- xã hội khi thực hiện giảm nhẹ phát thải KNK được ưu tiên, góp phần nâng cao hiệu quả của NDC Việt Nam.

3. Tính mới và sáng tạo:

Dự kiến đóng góp do quốc gia tự quyết định (iNDC) của Việt Nam lần đầu tiên được soạn thảo và đã đưa ra 04 nhóm giải pháp (năng lượng, nông nghiệp, quản lý chất thải và LULUCF) để thực hiện. Tuy nhiên, việc phân tích định lượng các chi phí và lợi ích đi kèm chưa được thực hiện.

Đề tài này đặt vấn đề sẽ phân tích định lượng để lựa chọn một tổ hợp các giải pháp có nhiều ưu thế khi thực hiện NDC ở Việt Nam. Đề tài cũng sẽ phân tích những đặc điểm khác nhau của 6 vùng kinh tế-xã hội của Việt Nam để tìm ra tổ hợp các giải pháp tốt nhất cho từng vùng.

4. Kết quả nghiên cứu

 • Thu thập được tài liệu có liên quan đến việc phân tích kinh tế định lượng các giải pháp giảm nhẹ phát thải KNK. Đánh giá tổng quan môi trường thực hiện các hoạt động giảm nhẹ phát thải KNK.
 • Nghiên cứu, lựa chọn được cơ sở phương pháp phân tích kinh tế định lượng về chi phí  – lợi ích cho các giải pháp giảm nhẹ phát thải KNK đã được xác định trong NDC của Việt Nam.
 • Phân tích, định lượng được hiệu quả kinh tế các giải pháp giảm nhẹ phát thải KNK đã được xác định trong NDC của Việt Nam.
 • Nghiên cứu, ưu tiên hóa được các giải pháp giảm nhẹ phát thải KNK đã được xác định trong NDC của Việt Nam cho các vùng tại Việt Nam.
 • Đánh giá được tính khả thi của gói giải pháp giảm nhẹ phát thải KNK ưu tiên đối với các vùng tại Việt Nam.
 • Nghiên cứu, đề xuất bổ sung chính sách, cơ cấu tổ chức, giải pháp nâng cao năng lực cho các vùng để thực hiện các giải pháp giảm nhẹ phát thải KNK được ưu tiên.

5. Sản phẩm

5.1. Sản phẩm dạng I: không có

5.2. Sản phẩm dạng II: đáp ứng đúng theo Thuyết minh đã được phê duyệt.

 • Hệ thống dữ liệu nghiên cứu theo nội dung thực hiện
 • Báo cáo kết quả nghiên cứu
 • Dự thảo đề xuất bổ sung chính sách, cơ cấu tổ chức, giải pháp nâng cao năng lực cho các vùng để thực hiện các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được ưu tiên
 • Bộ tài liệu tập huấn, chuyển giao
 • Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt

5.3. Sản phẩm dạng III: 02 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành. Đáp ứng đúng theo số lượng trong Thuyết minh đã được phê duyệt. Cụ thể:

- 01 bài báo đăng trên Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số tháng 8/2020: “Thử nghiệm tính toán phát thải khí nhà kính của giao thông vận tải hành khách trên nền Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

- 01 bài báo đăng trên Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số tháng 10/2020: “Tính toán một số đồng lợi ích của các kịch bản giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông vận tải hành khách trên nền số liệu quy hoạch phát triển giao thông vận tải của Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu được đề xuất sử dụng để đánh giá hiệu quả kinh tế khi thực hiện các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trong NDC của Việt Nam. Do đó, sản phẩm của đề tài sẽ được Cục Biến đổi khí hậu xem xét trực tiếp sử dụng.

7. Thời gian dự kiến nghiệm thu: 8h30 ngày 2 tháng 2 năm 2021 tại phòng 1010, trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường.