Thông báo

Thông báo Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ mở bổ sung thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ giai đoạn 2021 - 2025

09/06/2021

Ngày 08 tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và  công nghệ cấp bộ mở bổ sung thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ giai đoạn 2021 - 2025 tại Quyết định số 1145/QĐ-BTNMT.

Theo đó, 03 đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025”, mã số TNMT.01/21-25 đã được phê duyệt danh mục bổ sung năm 2021, cụ thể gồm:

1. Đề tài mã số TNMT.2021.01.07 - Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất hoàn thiện quy định về phân loại đất và chế độ quản lý, sử dụng đất đa mục đích, xây dựng công trình đa năng nhằm phục vụ sửa đổi Luật Đất đai năm 2013, được giao trực tiếp cho Viện Nghiên cứu Quản lý đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai

2. Đề tài mã số TNMT.2021.01.13: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý chất lượng tài nguyên đất và phục hồi đất bị thoái hóa, được giao trực tiếp cho Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai.

3. Đề tài mã số TNMT.2021.01.10: Nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí, điều kiện sử dụng đất vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà phải thu hồi đất sẽ được thực hiện bằng hình thức tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm.