Thông báo

Thông báo phê duyệt đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2022 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ, mã số TNMT.01/21-25 và mã số TNMT.02/21-25

15/10/2021

Ngày 14 tháng 10 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và dự toán kinh phí đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ mở mới năm 2022 tại Quyết định số 1978/QĐ-BTNMT. cụ thể như sau:

1. Tên đề tài: Nghiên cứu, đề xuất định hướng phát triển ngành địa chất trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với phát triển bền vững.

Mã số: TNMT.01.31

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Đại Trung.

Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.

Thời gian thực hiện: từ tháng 01 năm 2022 đến tháng 12 năm 2023.

2. Mục tiêu:

(1) Xác định được xu hướng phát triển ngành địa chất Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với phát triển bền vững;

(2) Đề xuất được định hướng phát triển ngành địa chất Việt Nam đến 2050.

3. Sản phẩm dự kiến:

1- Báo cáo đánh giá xu hướng phát triển ngành địa chất ở khu vực và trên thế giới;

2- Báo cáo đánh giá thực trạng ngành địa chất Việt Nam và nhu cầu phát triển ngành trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của đất nước gắn với phát triển bền vững;

3- Báo cáo đề xuất định hướng phát triển ngành địa chất Việt Nam đến 2050 trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với phát triển bền vững;

4- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài; báo cáo tóm tắt;

5- 02 bài báo đăng tạp chí địa chất.

4. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

- Kết quả nghiên cứu của đề tài là định hướng cho các nghiên cứu tiếp theo về lĩnh vực ngành Địa chất trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với phát triển bền vững.

- Sản phẩm của nhiệm vụ sẽ được chuyển giao trực tiếp đến các đơn vị như: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và Môi trường và các cơ quan nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực ngành địa chất để đề xuất và xây dựng các chương trình hành động.

2. Tên đề tài: Nghiên cứu lựa chọn, đề xuất một số địa điểm lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ ở Việt Nam theo hướng dẫn của Tổ chức Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Mã số: TNMT.2022.02.19.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trịnh Thị Thúy.

Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.

Thời gian thực hiện: từ tháng 01 năm 2022 đến tháng 12 năm 2023.

2. Mục tiêu:

(1) Xây dựng được bộ tiêu chí lựa chọn địa điểm lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ trên lãnh thổ Việt Nam theo hướng dẫn của Tổ chức Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

(2) Xác định được một số địa điểm có khả năng lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ phù hợp với các tiêu chí về điều kiện tự nhiên và bảo vệ môi trường, có xem xét đến các tiêu chí khác.

3. Sản phẩm dự kiến:

1- Bộ tiêu chí lựa chọn địa điểm lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ theo hướng dẫn của Tổ chức Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA);

2- Báo cáo khoanh định, lựa chọn các khu vực có khả năng lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ ở Việt Nam kèm theo Sơ đồ khu vực (theo kết quả nghiên cứu trong phòng);

3- SBáo cáo chi tiết từng địa điểm có khả năng lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ phù hợp với các tiêu chí về điều kiện tự nhiên và bảo vệ môi trường;

4- Đề xuất kiến nghị về định hướng quy hoạch địa điểm lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ trên phạm vi toàn quốc;

5- Sơ đồ vị trí ở tỷ lệ thích hợp của từng địa điểm đã được khảo sát, lựa chọn (dự kiến 05 địa điểm)

6- Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt;

7- 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong nước (Tạp chí khoa học chuyên ngành địa chất, tài nguyên môi trường);

8- Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ.

4. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

- Kết quả nghiên cứu của đề tài trước hết sẽ được nộp cho cơ quan quản lý (Bộ Tài nguyên và Môi trường).

- Phương thức chuyển giao được tiến hành theo quy định hiện hành, chuyển giao cho sở, ban, ngành được xây dựng hồ sơ chi tiết về địa điểm lựa chọn để lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ. Việc chuyển giao cho các tỉnh, các ngành và địa phương ngoài thủ tục giao nhận thông thường cần thực hiện có trọng điểm thông qua hội thảo và hướng dẫn thực hiện.

- Trong quá trình thực hiện đề tài và kết thúc đề tài, mọi công bố khoa học phải có ý kiến cho phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Sản phẩm của nhiệm vụ sẽ được chuyển giao trực tiếp đến các đơn vị như: Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Xây dựng; UBND các tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc.