Thông báo

Thông báo phê duyệt đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2022 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ, mã số TNMT.03/21-25

25/10/2021

Ngày 22 tháng 10 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và dự toán kinh phí đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2022 tại Quyết định số 2019/QĐ-BTNMT. cụ thể như sau:

1. Tên đề tài: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo khung cẩu chữ A linh hoạt phục vụ kéo thả thiết bị nghiên cứu, điều tra, khảo sát tài nguyên môi trường biển.

Mã số: TNMT.2022.03.11.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Đình Tráng.

Tổ chức chủ trì: Viện Công nghệ, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng.

Thời gian thực hiện: từ tháng 01 năm 2022 đến tháng 12 năm 2023.

2. Mục tiêu:

(1) Lựa chọn được thông số cấu hình tối ưu cho khung cẩu chữ A linh hoạt phục vụ kéo thả thiết bị nghiên cứu, điều tra, khảo sát tài nguyên môi trường biển;

(2) Chế tạo được 01 khung cẩu chữ A linh hoạt (Flexible A – Frame) phù hợp, đáp ứng các thiết bị khảo sát địa vật lý, thiết bị đo, lấy mẫu thông dụng cho vùng biển sâu đến 2500m. Yêu cầu đối với thiết bị: 01 khung cẩu chữ A linh hoạt (Flexible A – Frame):

- Khung cẩu gồm 2 đoạn với 2 hệ thống thuỷ lực để điều khiển việc nâng lên, hạ xuống cũng như việc kéo vào và đẩy ra khỏi mạn tàu;

- Chiều cao tối đa 8m, sức nâng tối đa 15 tấn, tầm vươn tối đa 3m.

3. Sản phẩm dự kiến:

1- Báo cáo tổng quan về các loại hình cầu cố định, linh hoạt đang sử dụng cho kéo thả thiết bị nghiên cứu, điều tra, khảo sát tài nguyên môi trường biển;

2- Báo cáo kết quả lựa chọn thông số cấu hình tối ưu cho khung cẩu chữ A linh hoạt phục vụ kéo thả thiết bị nghiên cứu, điều tra, khảo sát tài nguyên môi trường biển;

3- Hồ sơ kỹ thuật, bản vẽ thiết kế và hướng dẫn vận hành;

4- Báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm điều kiện sóng, gió cho phép hoạt động của àu khảo sát biển;

5- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài; báo cáo tóm tắt;

6- 01 bài báo đăng tạp chí Cơ khí Việt Nam

4. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

- Chuyển giao sản phẩm khung cẩu chữ A linh hoạt (Flexible A - Frame) và Hồ sơ thiết kế, bản vẽ kỹ thuật và hướng dẫn vận hành cho Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản Biển, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Hồ sơ thiết kế, bản vẽ kỹ thuật và hướng dẫn vận hành sẽ được chuyển giao cho Viện Thiết kế tàu quân sự để làm cơ sở nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các loại khung cẩu tương tự trên tàu biển của Quân đội và phục vụ lĩnh vực dân sinh khác.

Hình thức chuyển giao toàn bộ, đồng thời có đào tạo, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng sản phẩm.