Thông báo

Thông báo phê duyệt đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2022 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ, mã số TNMT.02/21-25

09/11/2021

Ngày 08 tháng 11 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và dự toán kinh phí đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2022 tại Quyết định số 2175/QĐ-BTNMT. cụ thể như sau:

1. Tên đề tài: Nghiên cứu đổi mới công nghệ phân tích tài liệu từ, trọng lực (vệ tinh/hàng không/mặt đất) để xác định các cấu trúc địa chất bị vùi lấp phục vụ điều tra đánh giá tài nguyên khoáng sản ẩn sâu ở Việt Nam.

Mã số: TNMT.2022.02.20.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Kiều Duy Thông.

Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Mỏ Địa chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian thực hiện: từ tháng 01 năm 2022 đến tháng 12 năm 2023.

2. Mục tiêu:

(1) Hoàn thiện được công nghệ phân tích tài liệu từ, trọng lực (vệ tinh/ hàng không/mặt đất) áp dụng trong việc xác định các cấu trúc địa chất bị vùi lấp.

(2) Áp dụng thử nghiệm trên một số cấu trúc cụ thể ở Việt Nam.

3. Sản phẩm dự kiến:

1- Báo cáo tổng quan xử lý và phân tích tài liệu từ, trọng lực  (vệ tinh/hàng không/mặt đất) để xác định các cấu trúc địa chất bị vùi lấp;

2- Phương pháp xác định biên mới và tổ hợp phương pháp xác định độ sâu của các cấu trúc địa chất bị vùi lấp;

3- Bộ phần mềm xử lý tài liệu từ và trọng lực và hướng dẫn sử dụng;

4- Dự thảo quy trình công nghệ mới xử lý tài liệu từ và trọng lực;

5- Báo cáo kết quả áp dụng thử nghiệm trên 3 cấu trúc địa chất bị vùi lấp đã được lựa chọn;

6- Đăng ký sở hữu trí tuệ;

7- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài; báo cáo tóm tắt;

8- 02 bài báo đăng tạp chí địa chất và 02 bài báo đăng trên tạp chí ISI.

4. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

- Chuyển giao quy trình, phần mềm, sản phẩm của đề tài trực tiếp cho cho Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Chuyển giao phần mềm và quy trình xử lý tài liệu từ và trọng lực cho Liên Đoàn Vật lý Địa chất và Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.

- Chuyển giao phần mềm và quy trình xử lý tài liệu từ và trọng lực cho Trường Đại học Mỏ - Địa chất.