Thông báo

Thông báo phê duyệt đề tài lĩnh vực Môi trường TNMT.2020.04.08

13/01/2021

Thông báo phê duyệt đề tài lĩnh vực Môi trường TNMT.2020.04.08

Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá khả năng chuyển đổi công nghệ của một số ngành công nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Mã số: TNMT.2020.04.08.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 1664/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 7 năm 2020 về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiêm và dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ.

THÔNG TIN ĐỀ TÀI

1. Thông tin chung:

Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá khả năng chuyển đổi công nghệ của một số ngành công nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường trong điều kiện hội nhập quốc tế.  

Mã số: TNMT.2020.04.08.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Thị Thu Lan

Tổ chức chủ trì: Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

Thời gian thực hiện: từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 09 năm 2022.

2. Mục tiêu:

- Đánh giá được hiện trạng công nghệ và khả năng đáp ứng các quy chuẩn về môi trường của 03 ngành công nghiệp (thép, giấy, dệt);

- Đánh giá được khả năng và đề xuất lộ trình cải tiến, đổi mới công nghệ của các cơ sở nhằm đáp ứng quy chuẩn về môi trường theo hướng hội nhập quốc tế.

3. Sản phẩm dự kiến:

- Báo cáo hiện trạng công nghệ và khả năng đáp ứng quy chuẩn môi trườnghiện tại và tiêu chuẩn môi trường trong điều kiện hội nhập quốc tế (tiêu chuẩn mới) của 03 ngành công nghiệp (thép, giấy và bột giấy, dệt nhuộm);

- Các công nghệ mục tiêu đáp ứng tiêu chuẩn/quy chuẩn môi trường trong điều kiện hội nhập;

- Báo cáo về khả năng và lộ trình cải tiến, đổi mới công nghệ của các cơ sở nhằm đáp ứng tiêu chuẩn về môi trường theo hướng hội nhập quốc tế;

- Báo cáo tổng hợp đề tài;

- 02 bài báo;

4. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

- Các kết quả sẽ được chuyển giao cho Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục môi trường làm cơ sở để cụ thể hóa quy định về quản lý chất thải cho các ngành công nghiệp, từ đó xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường phù hợp với điều kiện trong nước và yêu cầu hội nhập quốc tế đề xuất định hướng xây dựng kế hoạch giai đoạn mới đảm bảo tính khả thi.

- Các kết quả nghiên cứu của Đề tài sẽ góp phần cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc thực hiện ban hành QCVN cho các ngành công nghiệp sản xuất thép, công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy, dệt nhuộm. Kết quả của đề tài còn là tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo về đánh giá khả năng chuyển đổi công nghệ theo hướng đáp ứng quy chuẩn môi trường của các ngành công nghiệp khác.

- Đề tài giúp các cơ sở sản xuất xác định được lộ trình chuyển đổi công nghệ hợp lý đáp ứng các yêu cầu tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường.